26 Ekim 2010 Salı

Servis Sorumlu Hemşiresinin Görevleri Nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar:

UNVANI                        :   SERVİS SORUMLU HEMŞİRESİ
ARANILAN NİTELİKLER  : Hasta ile tıbbî ve psikolojik bakımından devamlı ilgilenebilecek yapıda ve yetenekte olması sağlık meslek lisesi mezunu yada Hemşirelik Lisans veya Ön Lisans mezunu olmak.

SERVİS SORUMLU HEMŞİRELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ:
            Yataklı Tedavi Kurumu Yönetmeliği MADDE: 131’deki görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.  
  Bu yükümlülükler;
1.     Hemşire adedi müsait olan kurum ve servislerde, servisler, ameliyathane ve hemşirelik hizmeti bulunan diğer ünitelerdeki hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Baştabiplikçe servis veya bölüm sorumlu hemşirelikleri kurulabilir. Bu servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler.
2.     Hafta tatillerini cumartesi, pazar günleri yaparlar.
3.     Başhemşirenin o servisteki yardımcısı olup, servisinde bulunan bütün hemşire, ebe, hemşire yardımcısı, hasta bakımında çalışan yardımcı hizmetler sınıfı personelinin iş bölümünü yapar, bunların çalışmalarını izler.
4.     Servis hemşirelerinin hizmette birinci derecede amiri olup servis şef ve uzmanlarının ve baş hemşirenin direktifleri ile hasta tedavi bakımının en iyi şekilde yapılmasıyla ve servisindeki düzen ve disiplini sağlamakla yükümlüdürler.
5.     Servis demirbaş ve tüketim maddelerini teslim alır. Bunların muhafazasından ve yerinde kullanılmasından sorumludurlar.
6.     Servisin temizliğini, yatan ve çıkan hastaların işlemlerini, hemşire ve diğer hizmetlilerin görev taksimi ve düzenlenmesini bizzat yapar ve bunların çalışmalarını denetler, yemek dağıtımının, acil ilaç dolabının işlerliğini düzenler.
7.     Ameliyathane sorumlu hemşiresi, ameliyathane hemşirelerinin birinci derecede amiri olup buradaki hemşirelik hizmetlerinin düzenli yürütülmesinden ameliyathane sorumlusuna ve başhemşireye karşı sorumludur.
8.     Servis eczacısı bulunmadığı hallerde ona ait görevleri yapar veya yaptırır. Günlük ilaçların ve  Uyuşturucu ilaçların  istemi, onaylatılması ve eczaneye verilmesi ve eczaneden de ilacların alınması, sayılması ve tüm kontrollerinin yapılmasını sağlar. Miyadı dolan ilaçların tutanaklarının tutulup ilgili yere teslimini ve imha edilmesini sağlar. Uyuşturucu ilaçların kimsenin ulaşamayacağı yerde muhafaza edilmesini sağlar.
9.     Servis istatistiklerinin idareye zamanında verilmesini sağlar.
10.  Personel izinleri, aylık hemşire nöbet listesi ile nöbet değişikliklerini ayarlar.
11.  Tıbbi sarf malzemeler, kırtasiye vb. malzemelerin istemelerinin yapılmasını, ilgili yerlere onaylatılması, malzemenin kabulu ve sayımını yapar.
12.  Servis ve çalışan sorunları, istekleri ile idare arasındaki koordinasyonu sağlar.
13.  Günlük rasyonu hazırlanması ve saha takibini yapar.
14.  Servis sterilizasyon ve dezenfeksiyon  kontrolünü yapar.
15.  Servisinde çıkan uygunsuzluklarda ve hasta şikayetlerinde gerekli Düzeltici ve Önleyici faaliyet çalışmalarını başlatmak. Açılan Düzeltici veya Önleyici Faaliyetlerin yerine getirilip, getirilmediği ile ilgili Yönetim Temsilcisi ile birlikte  veya ayrı olarak nihai karar vermek.
16.  Bölüm hedeflerinin belirlenip izlenmesini ve kalite bölümüne  bildirilmesini sağlar.
17.  Kendi sorumluluğunda olan bölümlerin eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygulanmasını destekler.
18.     Kalite Yönetim sistem proseslerine uygun olarak çalışmak.


Konuyla ilgili aramalar: servis sorumlu hemşiresinin görevi nedir , serviste sorumlu hemşirenin görev ve yetkileri nelerdir

--> HASTANE GÖREV TANIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--

Servis Sorumlu Hemşiresi Görev Tanımını İndir