30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 1. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Anterior omuz dislokasyonu şüphesi olan hastanın nörolojik muayenesi yapılırken hangi belirtiler gözlem kağıdına işlenmelidir?

Lateral deltoid üzerindeki duyarlık. Anterior omuz dislokasyonlarında kolaylıkla radial sinir lezyonu oluşabilir. Lateral deltoidde intakt duyarlık, intakt bir radial siniri gösterecektir.

Kabarık mavi kıvrımlar ve eozinofiller hangi durumu gösterir?

Alerjik rinit.

Tedavi edilmemiş streptokok enfeksiyonunun majör uzak sekelleri nelerdir?

Akut glomerulonefrit ve romatizmal kalp hastalığı.

Siklofosfamid ile tedavi edilen bir hasta hangi durum için 2-4 haftada bir gözlenmelidir?

Kemik iliği toksisitesi. Lökopeni en sık görülür. Tam kan sayımları 2-4 haftada bir yapılmalıdır. İdrar analizi de hemorajik sistit taraması açısından önemlidir (siklofosfamid geceleyin mesanedeki miktarı azaltmak için sabah uygulanmalıdır).

En sık hangi bakteri clostridium difficile ile ilişkili diareye yol açar?

Ampisilin, çünkü en sık kullanılandır. Seçilecek antibiyotik tedavileri vankomisin ve metranidazoldür.

Hangi malign neoplazm en yüksek spontan gerileme oranına sahiptir?

Nöroblastoma. Bu neoplazm genellikle 6 yaştan önce görülür. Her ne kadar spontan gerileme oranı yüksekse de; tesbit edilmeden önce hastalığın yayılmasına bağlı olarak tüm sağ kalım oranı sadece %30’dur.

Migren başağrısında birinci basamak tedavi nedir?

Ergotamin türevleri. İkinci basamak tedavi Sumatripan (Imitrex), fenotiazin, nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar ve opiatları içerir.

Egzersiz ile indüklenen astımı olan hastalarda  ne tür egzersizler büyük olasılıkla astım atağını tetikler?

5-6 dakikadan fazla yüksek şiddette egzersiz.

Yakın zamanda bir kavga esnasında gözüne darbe alan  hastada yukarıya doğru bakarken diplopi oluyor. Hasarlı göz yukarıya bakabilir gibi görünmüyor. Tanı nedir?

İnferior rektus veya inferior obliğin sıkışması ile birlikte Orbital blowout fracture (orbita tabanı çökme kırığı).

En yaygın eklem dislokasyonu nedir?

Anterior omuz çıkığı. Bu durum tüm çıkıkların ½ sinden sorumludur. Anterior omuz dislokasyonu abdüksiyon ve eksternal rotasyonla olur.

Hijyenik pedler jinekolojik hastada vajinal kan kaybını hesaplarken ölçüm aracı olarak sıklıkla kullanılmaktadır. Her ped için ne kadar kan kaybı tahmin edilebilir?

20-30 ml.

Hangi mikroorganizma tipik olarak AIDS’li bir hastadaki MSS enfeksiyonu ile ilişkilidir?

Toksoplazma.

Kaposi sarkomu lezyonları genellikle nerede bulunur?

Her yerde - hem içeride hem de dışarıda. Bu tip lezyonlar tipik olarak yüz, boyun, kollar, bacaklar, sırt, uyluklar, ve akciğerler, lenfatik sistem, ve GI sistemde olurlar.

Afrikalı-Amerikan  bir hastada sarılık nasıl tanınır?

Afrikalı-Amerikan hastalarda sıklıkla sarımsı bir skleraya neden olan subkonjunktival yağ mevcuttur. İkter şüphesi olan hastalarda kornea kenarlarının ve arka sert damağın muayenesi gereklidir.

Afrikalı-Amerikan  bir hastada solukluk nasıl görünür?

Sarı/kahverengi veya gri cilt. Bu, alttaki kırmızı tonların kaybına bağlıdır. Konjunktiva soluk görünür.

Hiperkalseminin en yaygın nedeni nedir?

Hiperparatiroidizm. Bu durum ambulatuar hiperkalsemiklerin %60’ından sorumludur.

Nongonokoksal üretritin en sık nedeni nedir?

Chlamydia trachomatis. Ureaplasma urealyticum diğer bir yaygın nedendir.

Dissemine gonokok enfeksiyonu klinik olarak en sık nasıl ortaya çıkar?

Gonokoksal artrit-dermatid sendromu. Bu sendromda artrit, püstüler veya papüler döküntü, ve tenosinovit görülür.

Epididimitin en sık nedeni nedir?

Chlamydia trachomatis.

Hangi bakteriyel ajan en sık olarak epididimite neden olur?

E.coli.

Jarisch-Herxheimer reaksiyonu nedir?

Başağrısı, ateş, miyalji, hipotansiyon ve sifilis semptomlarının şiddetinde artma şeklinde bir reaksiyondur. (sifilis tedavisi için benzatin penisilin G uygulanmasından sonra oluşur). Reaksiyon nörolojik, işitsel veya görsel değişikliklere de neden olabilir.

İnfluenzanın hangi suşu erişkinlerde, hangi suşu çocuklarda daha yaygındır?

Erişkinlerde: Influenza A.
Çocuklarda : Influenza B.

İnfluenzanın hangi suşu daha virülandır?

İnfluenza A.

Soğuk ısırığı (donma) nın dört derecesi nelerdir?

Birinci derece     : Eritem ve ödem
İkinci derece       : Blister oluşumu
Üçüncü derece    : Nekroz
Dördüncü derece : Gangren

Poliüri, düşük idrar ozmolalitesi ve yüksek serum ozmolalitesi olan hastaya vazopressin veriliyor. Ozmolalitede değişiklik gözlenmiyor. Hastanın hangi tip diabetes insipidusu vardır?

Nefrojenik. Distal renal tübüller antidiüretik hormona cevap vermez, böylece vazopressinin de faydası olmaz.

Bakteriyel konjunktivitten tipik olarak hangi mikroorganizma sorumludur?

Stafilokok. İkinci en yaygın mikroorganizma ise streptokoktur.

Bir hasta ağrılı göz, bulanık görme ve konjunktivit ile geliyor. Yarık lamba muayenesinde dendritik bir ülser saptıyorsunuz. Bu hastanın semptomlarının en muhtemel nedeni nedir?

Herpes. Bu tip enfeksiyon muhtemelen korneal abrazyonlara veya kortikosteroidli göz damlalarına sekonder olarak oluşur. Tedavi idoxuridine uygulanmasını gerektirir. Eğer gözde bakteriyel bir süperenfeksiyon varsa, topikal antibiyotikler reçete edilmelidir.

Çocuklarda portal hipertansiyonun en sık nedeni nedir?

Ekstrahepatik portal ven oklüzyonu.

Herpanjinaya hangi virüs neden olur?

Coxsackievirus Group A. Bu hastalıkta boğaz ağrısı, ateş, malazi ve posterior farinks veya yumuşak damakta veziküler lezyonlar sık görülür.

Bir çocukta santral uyku apnesinin bir komplikasyonu:

Ani bebek ölümü sendromu (SIDS). Etkilenen çocuklarda sabah siyanozu gelişir. Bununla birlikte, çocuklar teofilin ile tedavi edilir.

Bir hasta kolları ekstansiyonda ve parmakları ayrık olarak geliyor. Ekstremiteleri statik-kinetik tremor şeklinde fleksiyon ve ekstansiyon hareketleri yapıyor. Bu tremor hangi hastalıkla ilişkilidir?

Hipertiroidizm.

○ Hipernatremili bir hastanın tedavisinde hipovolemi önemli bir konudur. Sıvı açığının hesaplanmasında kullanılan formül nedir?

(0.6 x ağırlık) x (sodyum-140)

Lenfödeme en sık hangi mikroorganizmalar yol açar?

Stafilokok veya β-hemolitik streptokok.

Krikotiroidotomi kaç yaşın altındaki çocuklarda önerilmez?

10 yaş.

AIDS’le ilişkili en sık görülen oportunistik enfeksiyon nedir?

P.Carini Pnömonisi . AIDS hastalarının %60’ında ilk oportunistik enfeksiyondur, ve nihayetinde %80’inde görülür.

AIDS’li hastalardaki fokal ensefalitin en sık nedeni nedir?

Toxoplasma gondii.

1 yaşın üzerindeki çocuklarda yabancı cisimler havayolunun genellikle hangi bölümünde yerleşirler?

Alt solunum yolunda.

Malrotasyon çocuklarda en sık hangi yaşta görülür? Sık komplikasyonu nedir ve genellikle hangi belirti ve bulgular ortaya çıkar?

Malrotasyon genellikle 12 aydan küçük çocuklarda görülür. Volvulus sık bir komplikasyondur. Belirti ve bulgular tipik olarak kusma, kanlı gaita ve karın ağrısıdır.

Toksik epidermal nekrolizin (TEN) iki nedenini sayın.
1. İlaç veya kimyasal: İlaç ve kimyasalla ilgili vakalarda bu durumun başlaması tipik olarak erişkinlerde olur ve dermoepidermal bileşkede ayrılma ile karakterizedir.
2. Stafilokoksal. Bakteriyel  TEN genellikle 5 yaş altındaki çocuklarda görülür ve stratum granulozumun altında intraepidermal ayrılmayla sonuçlanır.

TEN’in prezentasyonunu tanımlayın.

Hastalık ÜSYE veya pürülan konjunktivitten sonra başlar. Başlangıçta lezyonlar hassas, eritematöz ve skarlatiniformdur ve genellikle yüz, boyun, aksilla ve kasıkta bulunur. Daha sonra deri yandan basınçla tabakalar halinde soyulur ve pozitif Nikolsky bulgusu oluşur.

Şu ilaçlardan hangisi büllöz impetigonun tedavisinde etkili olmayabilir: eritromisin, amoksisilin veya sefaklor?

Amoksisilin.

Glenohumeral dislokasyonda genellikle hangi sinir hasar görür?

Aksiller sinir (lateral deltoid üzerindeki hissiz bölge).

Butonier deformitesinin mekanizmasını ve nedenini tanımlayınız.

Butonier deformitesi PIP ekleminin ekstensör aparatının rüptürüne sekonderdir. Yaralanmanın nedeni, PIP eklemi fleksiyonda iken DIP eklemin hiperekstansiyonda olmasıdır. PIP eklemini tam ekstansiyonda atele alarak tedavi edin.

Siyanotik bir hastanın arteriyel kan gazı ile ölçülen düşük bir oksijen saturasyonu var. Bu hastada hangi tip siyanoz mevcut; santral mi yoksa periferik mi?

Santral.

Periferik siyanoz nedir?

Arteriyel kan gazı ölçümünün ortaya çıkardığı normal oksijen saturasyonlu siyanoz. (örneğin şant veya artmış oksijen ekstraksiyonu).

Normal oksijen saturasyonlu periferik siyanozun 2 primer tipini sayın.

Azalmış kardiyak output ve redüstribisyon (2˚den şoka kadar olabilir, DIC, hipotermi, vasküler obstrüksiyon)

Düşük oksijen saturasyonlu santral siyanozun 4 nedeni nelerdir?

1. Azalmış PaO2 veya azalmış O2 difüzyonu.
2. Hipoventilasyon.
3. V-Q uyumsuzluğu, pulmoner şant.
4. Orak hücre krizlerini ve ilaçla indüklenen hemoglobinopatileri içeren disfonksiyonel hemoglobin.

Kısa not: Her ne kadar deri ve mukozaların kiraz kırmızısı görünümü siyanozu düşündürse de Hb-CO siyanoza yol açmaz.

Pozitif Chvostek belirtisi nedir?

Chvostek belirtisi kulak önünde lokalize olan fasiyal sinire hafifçe vurulduğunda ağız köşesinde çekilme ile karakterizedir. Normal kişilerin yaklaşık %10-30’unda vardır. Göz kapağı kasının Chvostek manevrasıyla kontraksiyonu genellikle hipokalseminin göstergesidir.

Trousseau belirtisi nedir ve ne zaman görülür?

Trousseau belirtisi; tansiyon aleti manşonunun üst kolda sistolik kan basıncının
üzerinde bir basınçla yaklaşık 3 dakika süreyle tutulmasıyla indüklenen bir karpal spazmdır. Parmaklar spastik olarak interfalangeal eklemlerde ekstansiyona ve metakarpofalangeal eklemlerde fleksiyona gelir. Trousseau belirtisi Chvostek’e göre hipakalseminin daha güvenilir bir göstergesidir.

Anorektal absenin en yaygın formu hangisidir?

Perianal abse. Anorektal abseler genellikle mikst enfeksiyonlardır ( örneğin hem Gram-negatif hem de anaerob mikroorganizmalar). Fistül formasyonu sık bir komplikasyondur.

Pediatrik arrestte en sık görülen ritm bozukluğu nedir?

Bradikardi.

Kan ile çapraz karşılaştırılan (cross-matched)  tip-spesifik salinin hazırlanması ne kadar sürer?

10 dakika.

Femur başı epifiz kaymasının sık görülen özelliklerini tanımlayınız.

Yaralanma genellikle adolesanlarda olur. Rüptür tipik olarak sinsi gelişen diz veya uyluk ağrısı ve ağrılı bir topallamayla ortaya çıkar. Sıklıkla kalça hareketi, özellikle internal rotasyon sınırlıdır. Her iki kalçanın anteroposterior ve kurbağa pozisyonunda lateral filmleri değerlendirmeye yardımcı olur.

Moderate (orta) dozlarda dobutamin uygulaması hangi kardiovasküler etkilere neden olur?

Azalmış periferik rezistans, pulmoner okluziv basınç ve kalbin inotropik stimülasyonu.

Fatal anaflaksinin en sık 2 nedeni nedir?

1. İlaç reaksiyonları (%95 ‘i penisiline bağlıdır). Parenteral uygulanması yılda yaklaşık 300 insanın ölümüyle sonuçlanmaktadır.
2. Zar kanatlı (arı,vs) sokmaları yılda 100 insanda anaflaksiye neden olmaktadır.

Anaflaksiden hangi tip hipersensitivite reaksiyonu sorumludur?

TipI (IgE aracılı) hipersensitivite reaksiyonu. Mevcut IgE alerjene bağlanır ve mast hücrelerini ve bazofilleri stimüle eder. Örnekler içinde gıda alerjisi ve astım vardır.

Hangi mikroorganizmalar egzotoksin yoluyla fokal sinir sistemi patolojisine yol açar?

Clostridium diphteria, Clostridium botulinum, Clostridium tetani, tahta ve köpek kenesi (Dermacentor A ve B), ve Staphylococcus aureus.

Botulizm intoksikasyonunu tanımlayınız.

Botulizm egzotoksini Clostridium botulinum tarafından yapılır. Egzotoksin kas-sinir bileşkesini etkiler ve asetilkolin salınımını engeller. ABD’de çoğunlukla yetersiz hazırlanmış gıdaların alımıyla olur. En sık nörolojik şikayetler bulbar kaslarla ilgilidir. Nörolojik semptomlar genellikle kontamine gıda alımını takiben 24-48 saat içinde oluşur. Kas paralizisi ve güçsüzlüğü tipik olarak gövde ve ekstremitelerin tüm kaslarını kapsayacak şekilde hızlıca yayılır. Botulizm zehirlenmesi ve myastenia gravisi birbirinden ayırt etmek önemlidir. Genellikle bir nörolog tarafından yapılan edrofonyum (Tensilon) testi bu ayrımı yapabilir.

Akut kolesistitin saptanmasında hangi test altın standart  sayılmaktadır?

Biliyer sistemin radyonüklid taraması.

Boerhaave sendromunun tanısını doğrulamak için hangi test yapılmalıdır?

Özofagram. Tanıyı doğrulamak için baryum yerine suda çözünebilen bir kontrast madde kullanılmalıdır.

Regionel enteritle ilgili dört takma ad nedir?

1. Chron hastalığı
2. Terminal ileit
3. Regionel enterit
4. Granülomatöz ileokolit

Boerhaave sendromunun semptom ve bulguları nelerdir?

Spontan özefagus rüptürüne yol açan kuvvetli kusma hikayesi ile substernal ve sol taraflı göğüs ağrısı.

Üst GIS kanamasının tek en sık görülen nedeni nedir?

Duedonal ülserler.

Regionel enteritte bağırsak duvarının ve mezenterin hangi tabakaları etkilenir?

Regionel enteritin inflamatuar reaksiyonu bağırsak duvarının tüm tabakalarını içerir.

Enfeksiyöz dijital fleksör tenosinovitinde Kanavel’in 4 kardinal bulgusu nelerdir?

1. Tendon kılıfı boyunca hassasiyet
2. Fleksiyonda tutulan parmak
3. Parmağın pasif ekstansiyonuyla ağrı
4. Parmak şişliği

Hangi semptomlar regionel enteritin prezentasyonuyla ilişkilidir?

Ateş, karın ağrısı, kilo kaybı ve diyare. Fistüller, fissürler ve abseler de fark edilebilir. Diğer taraftan ülseratif kolit genellikle kanlı diyare ile kendini gösterir.

Subakut bakteriyel endokardite en sık hangi mikroorganizma neden olur?

Streptococcus Viridans.

Subakut bakteriyel endokardit (SBE) en sık hangi kapağı etkiler?

SBE genellikle kalbin sol tarafını, özellikle de mitral kapağı etkiler. Aort kapağı ikinci en sık etkilenen kapaktır. SBE ile ilişkili kapak hasarının altında yatan en muhtemel neden romatizmal ateştir.Mitral stenoz SBE için çok sık bir predispozan faktördür. İlaç bağımlıları genellikle triküspit kapağı tutan sağ taraflı SBE gelişmesine eğilimlilerdir.

Enfektif endokardite en sık olarak hangi mikroorganizma neden olur?

Staphylococcus aureus.

Dissemine gonokoksemili bir hastada bulunan deri lezyonlarını tanımlayınız.

Kırmızı haleli göbekli püstül.

Pseudomonas aeruginosa ile ilişkili deri lezyonlarını tanımlayınız.

Pseudomonas aeruginosa tipik olarak yaklaşık 1 cm çapında, ülsere olmuş nekrotik merkezli (ektima gangrenozum), soluk, eritematöz deri lezyonlarına yol açar.

Orak hücre hastalığının ana nedeni nedir?

Β-zincirinin altıncı aminoasidinde glutamik asidin yerine valin geçmiştir.

Rabies (kuduz) virüsünün vücut içindeki yolculuğunu tanımlayınız.

Virüs sentripedal yayılarak periferik sinirden MSS’ne gelir. Kuduz hastalığı için inkübasyon süresi 10 gün-1 yıl arasında genellikle 30-60 gündür. Bulaşma yolu genellikle enfekte sekresyonlar, tükürük veya enfekte olmuş doku yoluyla olur. Hastalığın evreleri içinde üst solunum yolu enfeksiyonu semptomatolojisi, bunu takip eden ensefalit vardır. Beyin sapı en son etkilenir.

Septik görünen bir çocukta 1 cm çaplı, eritematöz alan ile çevrili, nekrotik, ülsere merkezleri olan multipl deri lezyonları mevcut. Muhtemel patojen nedir?

Pseudomonas aeruginosa.

Akut streptokok farenjiti için IM tedavi nedir?

1.2 milyon ünite benzatin penisilin G.  27 kg altındaki çocuklarda 0.6 milyon ünite benzatin penisilin G kullanın.

Botulizm zehirlenmesinin en sık başlangıç semptomu nedir?

Vakalarda %90’a kadar varan oranlarda vizüel bozukluklar bildirilmiştir. Abdusens sinir (6.kraniyal sinir) felci sıktır ve şiddetli vakalarda dilate ve fikse pupillerle 3. kraniyal sinir tutulumu görülebilir. Diğer sık görülen başlangıç semptomları baş ağrısı, baş dönmesi, güçsüzlük, kırıklık ve ağız kuruluğudur. Bulantı ve kusma vakaların yaklaşık %35’inde bulunur. Semptomlar genellikle maruziyetten sonra 24-72 saat içinde ortaya çıkar.

Spinal şokun semptom ve bulgularını tanımlayınız.

Spinal şok hasar seviyesinin aşağısındaki spinal kord fonksiyonunun tam kaybını gösterir. Hastalarda flask paralizi, tam duyu kaybı, arefleksi ve otonomik fonksiyon kaybı vardır. Böyle hastalar genellikle bradikardik, hipotansif, hipotermik ve vazodilatedir.

Başparmağın aktif addüksiyonu hangi siniri test eder?

Ulnar sinir.

Ekzantema subitum (rozeola) daki döküntüyü tarif ediniz.

Döküntü genellikle gövde ve boyunda bulunur ve makülopapülerdir.

1-12 aylık çocuklarda en sık ölüm nedeni nedir?

Konjenital anomaliler.

Perfore ülser ile oluşan GIS kanaması yaygın mıdır?

Hayır.

Crohn hastalığının en sık yerleşim yeri neresidir?

İleum. Crohn hastalığı aslında ağızdan makata kadar gastrointestinal traktın herhangi bir yerini tutabilir. Segmentaldir, inflamatuar reaksiyonlar boyunca sıklıkla granülom formasyonu gösterir. Crohn hastalığının insidensi 2 pik yapar; biri 15-22 yaş grubu ve ikincisi 55-60 yaş grubudur.

Crohn hastalığının belirti ve bulguları nelerdir?

Ateş, diyare, olası kitle ile beraber sağ alt kadran ağrısı, fistül, rektal prolapsus, perianal fissürler ve abseler. Artrit, üveit ve karaciğer hastalığı da bu durumla ilişkilidir.

Hangi sistemik hastalıklar Crohn hastalığı ile ilişkilidir?

Piyoderma gangrenozum, üveit, episkleroz, sklerit, artrit, eritema nodozum ve nefrolitiazis.

Hangi kontrastlı röntgen bulguları Crohn hastalığı ile ilişkilidir?

Sıklıkla rektum tutulumu olmadan anormal mukozal patern ve fistüllerle kolonun segmental tutulumu. İnce bağırsaklarda bir daralma da gösterilebilir.

Ülseratif kolitin başlıca semptom ve bulguları nelerdir?

Ateş, kilo kaybı, taşikardi, pannikülit ve günde 6 kez kanlı bağırsak hareketi.

Toksik megakolon genellikle ülseratif kolitte mi, yoksa Crohn hastalığında mı görülür?

Toksik megakolon ülseratif kolitin çok sık ve ciddi bir komplikasyonudur.

Crohn hastalığının tedavisinde kullanılabilen, ancak ülseratif kolit tedavisinde mutlak kontrendike olan ilaçlar nedir?

Antidiyareal ajanlar.

Kanser ülseratif kolitte mi, yoksa Crohn hastalığında mı daha sık gelişir?

Ülseratif kolit. Toksik megakolon ve kanseri düşünün. Antidiyareik ilaçlardan kaçının.

Akut diyarenin iki en sık etkeni nelerdir?

Rotavirus ve Norwalk ajanı.

1 yaşından küçük çocuklarda en sık diyare etkeni nedir?

Rotavirus.

En sık olarak hangi diyare etkeni nöbetlerle (seizure) ilişkilidir?

Shigella.

Yüksek ateş ve relatif bradikardinin yanında taş roze ve sulu diyareye de neden olan nedir?

Salmonella. Bu durum özellikle yeni evcil kaplumbağası olan IV ilaç istismarı yapanlarda sık görülür.

Salmonella ile enfekte kişiler için tedavi nedir?

Antibiyotiksiz destekleyici bakım. Bununla birlikte, şiddetli ateş görülüyorsa antibiyotik tedavisi uygulanabilir.

Hangi mikrobiyal  ajan mezenterik adenit ve psödoapendisitle ilişkilidir?

Yersinia.

Yiyeceklerle en sık bulaşan patojen nedir?

Stafilokok. Bu patojen, alınmasından sonra 6-12 saat içinde diyare ve kusmaya yol açar.

Hangi tip enfeksiyöz gastroenterit deniz ürünlerinin yenilmesiyle ilişkilidir?

Vibrio parahaemolyticus.

Hangi tür diyare aşırı sulu ve kanlıdır, ama kusmaya yol açmaz?

Entamoeba histolytica. Diyarenin mutlaka kanlı olması gerekmez ve kontamine etle ilişkili olabilir veya Clostridium perfringense bağlı olabilir.

ABD’de diyarenin en sık paraziter etkeni nedir?

Giardia. Enfekte şahıslar kötü kokulu kaygan dışkı, karın ağrısı ve aşırı diyare ile gelirler. Parazit trofozoidler için pozitif bir string test ile (enterotest) veya duodenal aspirasyonla identifiye edilebilir.

AIDS’li hastalarda genellikle hangi diyare etkeni görülür?

Cryptosporidiosis. Pozitif bir asit-fast boyama bu ajanın tanısını koydurur. Hastalar aşırı, kanlı olmayan sulu diyare ile gelirler.

Hangi tip defektler soldan sağa şant üfürümüne neden olurlar?

ASD, VSD ve PDA.

Hangi tip defekt bir çocuk hastanın alt ekstremitelerinde nabazanların azalmasına yol açar?

Aort koarktasyonu.

Pediatride hangi durumlar oldukça sık olarak kardiyak senkopa yol açar?

Siyanotik olmayan aort stenozu ve fallot tetralojisi.

Bir çocukta aort stenozunun belirti ve bulguları nelerdir?

Egzersiz intoleransı, göğüs ağrısı ve suprasternal trille birlikte boyuna yayılan kreşendo-dekreşendo üfürümle sistolik ejeksiyon kliği. Siyanoz yok!

Bir infantta sol kalp yetmezliğinin bulguları nelerdir?

Artmış solunum sayısı, kısa nefes alıp verme ve beslenme esnasında terleme.

Yaşamın ikinci haftasında konjestif kalp yetersizliğinin  tek en sık nedeni nedir?

Aort koarktasyonu.

İmpetigonun en sık nedeni nedir?

Group A  β-hemolytic streptococcus.

Büllöz impetigonun en sık nedeni nedir?

Staphylococcus aureus.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--