28 Eylül 2010 Salı

Yogun Bakım Doktor Yaklaşımları (Critical Care)

Sponsorlu Bağlantılar:

YOĞUN BAKIM DOKTOR YAKLAŞIMLARI (CRITICAL CARE)

O         Hangi sendrom akut böbrek yetmezliği, coomb’s negatif hemolitik anemi ve trombositopeni triadınına neden olur?

Hemolitik üremik sendrom (HÜS).

O         Sickle cell hastalığındaki aplastik kriz hangi durum ile ilişkilidir?

Parvo virus. RBC yaşam süresinin belirgin olarak azaldığı bir hastada, primer eritropoetik yetmezlik hayatı tehdit eden anemiye neden olabilir.

O         Hastalarda altta yatan hangi durum varlığında primer veya spontan bakteriyel peritonit daha sık görülür?

Nefrotik sendrom, kronik karaciğer hastalığı ve sistemik lupus eritematozus.

O         Bir hastada herpes simpleks ensefaliti olduğundan şüphe ediyorsun, tanıyı doğrulamak için hangi prosedürü kullanabilirsin?

Herpes simpleks virüs polimeraz zincir reaksiyonu (HSV PCR).

O         Hangi MRI bulgusu herpes simpleks ensefalitini düşündürür?

Temporal loblarda ödem veya hemoraji.

O         Guillain-Barre sendromunun tanısı için hangi özelliğin olması gereklidir?

Progresif motor güçsüzlük ve arefleksi.

O         Serebrospinal sıvıdaki hangi karekteristik bulgu Guillain-Barre sendromu olasılığını düşündürür?

Albumino sitolojik disosiasyon. En erken hastalığın üçüncü gününde bulunur, ancak ikinci veya üçüncü haftaya kadar uzadığı görülebilir.

O         Amerika Birleşik Devletleri’nde fulminan hepatik yetmezliğin en sık nedeni nedir?

Akut viral hepatitler.

O         Fulminan hepatik yetmezlikteki karaciğer disfonksiyonu hangi duruma dayalıdır?

Düzeltilemeyen koagülopati, sarılık ve ensefalopati. Hastalık sekiz haftalıktan daha kısa iken bu üçü görülür. 

O         Hiperkaleminin geçici tedavisi için hangi tedavi daha potenttir?

İnsülin + hipertonik dekstroz.


O         Ekstrakorporeal membran oksijenizesyonu (ECMO) ile ilişkili en korkulan komplikasyon nedir?

İntrakranial hemoraji.

O         Dekompanse şok hangi durum ile karekterizedir?

Hipotansiyon ve düşük kardiak output.

O         Hemorajiye bağlı olarak gelişen hipovolemide kan basıncı ne kadar süre korunur?

Kan volümü %25-30’ düşene kadar.

O         Bilinci kapalı, solunumu olmayan servikal injüri şüphesi olan hastada, hava yolunu açmak için hangi manevra kullanılır?

Servikal omurga  immobilizasyonu ile çene itme.

O         Yabancı cismin manuel olarak çıkarılması için görmeden parmakla çekilmesi neden önerilmez?

Çünkü yabancı cisim alt hava yoluna itilebilir, ileri obstrüksiyon ile sonuçlanır.

O         Resüsitasyon sırasında, hangi ilaç endotrakeal tüpten uygulanabilir?

Nalokson, atropin, epinefrin ve lidokain.


O         Hangi endikasyonlarda kalsiyum tedavisi yapılır?

Gösterilmiş veya şüpheli hipokalsemi, hiperkalemi, hipermagnezemi ve kalsiyum kanal blokerlerinin aşırı doz kullanımında.

O         Bradikardiyi tedavi etmek için ne zaman atropin kullanılabilir?

Çocuklarda bradikardinin en sık nedeni hipoksemi olmasından dolayı, uygun ventilasyon ve oksijenizasyondan sonra verilebilir.

O         Doğru/yanlış: Asistolün tedavisi için defibrilasyon endikedir?

Yanlış. Defibrilasyon ventriküler fibrilasyon veya nabızsız ventriküler taşikardinin kesin tedavisidir. Asistolün tedavisi epinefrindir.

O         Post arrest durumda sıklıkla kullanılan üç inotropik ajan hangisidir?

Dopamin, dobutamin ve epinefrin.     O         İntraosseöz kanülasyon ve infüzyon ile ilişkili bazı komplikasyonların ismi nedir?

Tibia fraktürü, kompartman sendromu, cilt nekrozu ve osteomyelit. Bu durum hastaların %1’inden daha azında rapor edilmiştir.

O         Entübe, stabil bir hastada ventilasyonun bozulmasının en sık nedenleri nelerdir?

Endotrakeal tüpün yerinden çıkması, tıkanması, pnömotoraks ve alet yetersizliği.

O         Normal alveolo-arteryel oksijen farkının olduğu hipoksemi ne ile sonuçlanır?

Hipoventilasyon.

O         Alveolo-arteryel oksijen farkında artış yapan nedenler nelerdir?

Ventilasyon-perfüzyon uygunsuzluğu (V/O) veya alveolo-arteryel difüzyon anormalliği.

O         Salisilat aşırı dozunun karekteristik kan gazı analiz bulguları nelerdir?

Solunumsal alkaloz ve artmış anyon gap’li metabolik asidoz.

O         Doğru/yanlış. Fizostigmin, trisiklik antidepresan aşırı doz alımının tedavisinde seçilecek ilaçtır?

Yanlış. Fizostigmin trisiklik aşırı dozunun bir çok nörolojik belirtisini geri çevirebilir fakat nöbet eğilimine neden olduğundan dolayı kullanılması önerilmez. Kardiak etkileri geri çevirmez. İyi destek tedavinin başlıca dayanağıdır.

O         Digoksin immün F antikorlarının kullanımı için bazı endikasyonların ismi.

Hayatı tehdit eden disritmilerin olması, çocuk tarafından 4 mg’dan fazla digoksin alımı, veya hayatı tehdit eden disritmi gelişmesi için riskli serum digoksin düzeyi.

O         Nöbetleri durdurmayı tasarlamanın yolundan başka, status epileptikusun yönetiminde öncelikli majör tedavi nedir?

Oksijen kullanımı, uygun ventilasyon ve hipoksinin önlenmesi.

O         Diyabetik ketoasidoz tedavisindeki majör komplikasyon nedir?

Serebral ödem.

O         Serebral ödemin klinik bulguları olduğu zaman, yönetim neyi içermelidir?

Mannitol uygulanması, sıvı infüzyon hızının azaltılması ve hiperventilasyon (PCO2 35 mmHg’nın altında tutulmalı). ICP monitörizasyonu için kateter yerleştirmek gerekebilir.O         Tümör lizis sendromu hangi semptomlarla karekterizedir?

Hiperürisemi, hiperkalemi ve hiperfosfatemi.

O         Tümör lizis sendromu tedavisinde majör olarak neyin önlenmesi hedeflenir?

Akut böbrek yetmezliği. Tedavi için prensip idrarın alkalize edilmesi, güçlü hidrasyon, diürez ve toksik metabolitlerin oluşumunun önlenmesi.

O         Beyin tümöründeki ödemin tedavisi için ne seçilir?

Deksametazon.

 O        Hidrokarbon alımı ile ilgili majör toksisite nedir?

Pulmoner aspirasyon.

O         Maliğn hipertermili bir hastada karekteristik kan gazı analizi nedir?

Metabolik ve solunumsal asidoz.

O         Maliğn hipertermi için hangi tedavi kullanılır?

Olası tetikleyiciyi çıkararak anestezik ajanın değiştirilmesi, Dantrolen uygulanması ve cerrahi prosedürün mümkünse ertelenmesi.

O         Kardiak indeks hangi parametreler kullanılarak hesaplanır?

Kardiak output x vücut yüzey alanı.

O         Sıcak stroku hangi iki semptom ile karekterizedir?

Mental durumun değişmesi ve rektal ısının 40O’nin üzerinde olması.

O         Dört yaşında sickle cell hastası solukluk, güçsüzlük, taşikardi ve abdominal dolgunluk ile başvuruyor. Neden şüphe edersin?

Akut splenik sekestrasyon.

O         Önceki soruda bahsedilen hastayı nasıl tedavi edersin?

Anemi ve dolaşım yetmezliğinin önlenmesi, hipovoleminin düzeltilmesi için kolloid ve tam kan transfüzyonu.

O         Ardışık akut splenik sekestrasyon krizlerinden ne ile kaçınılır?

Splenektomi veya kronik kan transfüzyonu.            


O         Tüberkülozun tedavisi için ne zaman kortikosteroid endikasyonu vardır?

Mediastinal adenopati hava yolu obstrüksiyonuna neden olduğu zaman veya plevral sıvı mediastinal kaymaya neden olduğu zaman. 

O         Akut hipersensitivite pnömonisinin klinik akciğer bulguları ne ile karekterizedir?

İnspiratuar raller.

O         Konjenital rubella ile ilişkili kardiak anomali hangisidir?

Pulmoner stenoz ve PDA.

O         Cilt lezyonları ve intrakranial kalsifikasyonların her ikisinin de olduğu bazı durumların ismi nedir?

Toksoplazmozis, sitomegalovirüs ve Sturge-Weber sendromu.

O         Çocuklarda respiratuar traktın en dar olduğu kısım neresidir?

Krikoid kartilajın inferior halka kısmı.

O         Hava yolunun üç bölümünün ismi ve tanımı.

Ekstratorasik: Burundan trakeanın toraksa girişinden öncesine kadar olan bölüm.
İntratorasik ekstrapulmoner: Trakeanın toraksa girdiği yerden sağ ve sol ana bronşun akciğere girmeden önceki kısmına kadar.
İntrapulmoner: Akciğerdeki bronşlar.

O         Solunumun hangi fazında stridor gözlenir?

İnspirasyon.

O         Stridorun nedeni nedir?

Ekstratorasik hava yolu obstrüksiyonu olduğu zaman, buradaki ekstratorasik basınç atmosferik basıncına göre daha negatif olur. Bu da inspiryumda larinksin daralması ile sonuçlanır ve stridor oluşur.

O         Solunumun hangi fazı sırasında hırıltı gözlenir?

Ekspiratuar-kapalı glotise karşı solunum yapmaya çalışırken.

O         Bir yenidoğanın Apgar skoru 8 de 8. Aktif olarak ağlıyor, fakat siyanotik ve sakin olduğu zaman retraksiyonlar görülüyor. En olası tanı nedir?

Koanal atrezi.
O         Büyük damarların hangi anomalileri hava yolu obstrüksiyonu ile sonuçlanır?

1.         Sol ligamentum arteriosum ile birlikte veya birlikte olmaksızın sağ aortik ark.
2.         Çift aortik ark.
3.         Aberan sağ subklavian.
4.         Sol pulmoner arter anomalisi.

O         Çocuklarda kardiak arrestin en sık nedeni nedir?

Hipoksi.

O         Pediatrik hastalarda en sık görülen aritmiler nelerdir?

Sinüs bradikardisi, aisistol.

O         Supraventriküler taşikardinin tedavisinde seçilecek ilaç nedir?

Adenozin, 0.1 mg/kg dozunda. Propranolol, digoksin ve verapamil de endikedir. Ancak, Verapamil, hipotansiyon yapabileceğinden dolayı bir yaşından küçük çocuklarda kullanılmamalıdır.

O         Adenozin niçin hızlı intravenöz bolus şeklinde verilmelidir?

Yarılanma ömrü 6 sn civarındadır.

O         Nabızsız elektriksel aktivitenin (NEA) en sık nedenleri nelerdir?

Pnömotoraks, perikardial tamponad, hipoksemi, asidozis, hipovolemi.

O         Entübe olmayan bir hastada %90’nın üzerinde FIO2 sağlamak için hangi oksijenizasyon aygıtı kullanılmalıdır?

Geri solumasız maske.

O         Pediatrik arreste en sık neden olan primer sistem hangisidir?

Solunum sistemi.

O         İntravasküler girişin uygun yöntemlerinden bazılarının ismi nedir?

İntraosseöz, periferal ven, santral ven, cerrahi cut-down.

O         Santral venöz giriş için uygun yollar nelerdir?

Eksternal juguler, internal juguler, sub klavian, umblikal (iki haftalıktan daha küçük yenidoğanlarda) ve femoral ven.
O         Femoral ven femoral arterin lateralinde mi, medialinde midir.

Medialinde.

O         Şok/hipokseminin cilt bulgularundan bazılarının isimleri nelerdir?

Ağız çevresinde solukluk/siyanoz, alacalı cilt, distal siyanoz, uzamış kapiller geri dolum, zayıflamış distal nabızlar.

O         Santral sinir sistemi hipoksisinin işaret ve bulguları nelerdir?

İrritabilite, ağrıya azalmış cevap, nöbetler ve uykuya meyil.

O         Üç yaşında epiglottit bulgu ve semptomları mevcut. Öncelikle intravenöz giriş yapılmalı mı?

Hayır. Epigottit varsa intravenöz giriş kesinlikle kontraendikedir.  Bu hastalarda prosedür rahat pozisyonda, oksijen desteği ve anksiyetenin minimize edilmesidir. Bütün invaziv prosedürler acil odasında yapılmalıdır.

O         Hipoglisemik ve hipotansif bir çocuk, sıvı resüsitasyonu için dekstroz içeren bir solüsyonun kullanılması uygun mudur?

Hayır. Sıvı resüsitasyonu için glukoz içeren bir solüsyonun kullanılması hiperglisemiye sekonder osmotik bir diürez ile sonuçlanacaktır.

O         Hipoglisemik bir çocuk için uygun tedavi nedir?

D50W, santral yoldan 1.0 ml/kg, veya D25W, santral veya periferal yoldan 2.0 ml/kg, D10 infantlarda kullanılır.

O         Hipotansiyonun başlangıç tedavisinde hangi tedavi uygundur?

Normal salin veya ringer laktat. Dozu 10-20 ml/kg IV.

O         Nazofarengeal airway kullanımının relatif kontraendikasyonları nelerdir?

Şüpheli havayolu travması, adenoid hipertrofisi ve kanama diatezi.

O         Solunum yetmezliği olan bir aylık bebeği entübe ettikten sonra, dinlemekle tüp yerleşiminin uygun olduğunu doğruluyorsun. Ancak, CXR tüpün sağ ana bronşta olduğunu gösteriyor. Niçin solunum seslerini bilateral olarak işitebildin?

Küçük infantlarda, solunum seslerinin duyulması için iletim iyi değildir. Bu hastalarda, doktor yalnızca oskülte etmekle kalmayıp aynı zamanda göğüs yükselmesinin bilateral olduğunu da vizüalize etmelidir.
O         Destekleyici oksijen sağlayan cihazlar nelerdir?

Nazal kanül, oksijen hoodu/çadırı ve maskeler.

O         Oksijen maskelerinin bazı tiplerinin ismi nedir?

Basit maske, parsiyel geri solumalı maske ve geri solumasız maske.

O         Her bir cihaz yaklaşık ne kadar FIO2 sağlar?

1.         Nazal kanül: %30-40
2.         Oksijen hood/çadırı: %80-90’a kadar.
3.         Basit maske: %40’a kadar.
4.         Parsiyel geri solumalı maske: %60’a kadar.
5.         Geri solumasız maske: %100.

O         İnfantta göğüs kompresyonunun hızı nedir?

Dakikada 100-120 defa.

O         Balon maske cihazlarından bazılarının ismi nedir?

Kendi kendine şişebilen balon, ve anestezi balonu.

O         Kendi kendine şişebilen balon ile anestezi balonu arasındaki majör farklar nelerdir?

Kendi kendine şişebilen balon: Gaz akımından bağımsız olarak geri dolar, relatif olarak kullanımı daha kolaydır, hastaya gaz akımı olması için balonu sıkmak gerekir ve maksimum %60-90 FIO2 sağlar.
Anestezi balonu: Dolması için uygun hava akımı gerekir, kullanımı için kesin olarak uzman ve deneyimli olmak gerekir, balonu sıkmaya ihtiyaç olmadan, hastaya sabit bir hava akımı ve %100 FIOsağlar.

Deneyimi olmayan doktor için, kullanımının kolay olmasından dolayı kendi kendine şişebilen balon en iyi seçenektir. Bununla birlikte, hastaya gaz akımı olması için balonu sıkması gerektiğini doktor hatırlamalıdır.   

O         Pediatrik hastada dolaşım sisteminin değerlendirilmesi neleri kapsar?

Kan basıncı, kalp hızı, periferal ve santral nabızlar ve cilt rengi.

O         Normal bir kapiller geri dolum için zaman sınırı nedir?

İki, üç saniye. Kapiller geri dolum ölçüleceği zaman, cildin ılık olduğundan emin olmak lazım. Soğuk çevre ısısı kapiller geri dolumun uzamasına neden olur ve dolaşım sisteminin değerlendirmesinde hata yapabiliriz.

O         Renal output uygun kardiak outputun iyi bir göstergesidir. Klinisyen bir hastada geçmiş idrar çıkışını değerlendirmek için ne yapabilir?

Basit şeylerin ölçümü, idrarın rengi gibi (Koyu renk konsantre idrarı gösterir) ve ıslak bezlerin sayısı klinisyene geçmiş idrar çıkımı hakkında genel bir düşünce sağlayabilir.

O         Subklavian ven kateterizasyonu ile ilişkili komplikasyonlar nelerdir?

Hemotoraks, pnömotoraks, ve subklavian arter travması.


O         Kardiak resüsitasyonda epinefrinin başlangıç dozu nedir?

0.01 mg/kg 1:10.000’lik solüsyondan. PALS, başlangıç dozuna yanıt alınamıyorsa eğer, 1:1.000’lik solüsyondan 0.1 mg/kg dozunda artırılmasını önerir. Eğer intratrakeal yol kullanılacak ise, başlangıç dozu 1:1.000’lik solüsyondan 0.1 mg/kg başlangıç dozunda yapılmalıdır.

O         Kardiak resüsitasyon sırasında atropin hangi dozda verilir?

0.02 mg/kg başlangıç dozu. Ancak, minimum doz 0.1 mg’dır. İntratrakeal doz aynıdır.

O         Kardiak resüsitasyonda sodyum bikarbonat ne zaman yapılır?

Sodyum bikarbonatın kardiak arrestte kullanımı tartışmalıdır. Şu andaki düşünce eğer pH<7.00 olduğu gösterilmiş ise kullanılır. 

O         Klinikte termde bir yenidoğan doğurtuldu. Kalp hızını değerlendiriyorsun ve yaklaşık 80-120/dk. Kurulayıp aspire edip stimülasyon verdikten sonra kalp hızı hala düşük kalıyor. Sonraki adımda ne yapılmalı?

Maske veya hood ile %100 oksijen verilir. Bradikardik bebeklerin çoğu oksijen uygulanması veya stimülasyona iyi cevap verir. Çocuk hala bradikardik ise endotrakeal entübasyon, balon maske ile %100 oksijen ve göğüs kompresyonu gerekecektir.

O         Endotrakeal entübasyonun majör komplikasyonları nelerdir?

Ösefageal entübasyon/perforasyon, diş travması, kusma ve aspirasyon, ve bradikardi. Klinisyene çocuk veya infantı entübe edeceği zaman uygulamak için atropini hazır bulundurması önerilmektedir. Çünkü çocuklarda refleks (vazovagal) bradikardi gelişebilir. 

O         Lidokainin majör yan etkileri nelerdir?

Lidokain ventriküler taşikardi ve fibrilasyonun tedavisinde kullanılır. 1 mg/kg dozunda önerilir, 20-50 mikrogram/kg/dk sabit infüzyon ile takip edilir. Majör yan etki hipotansiyondur bu yüzden myokard depresyonu olan hastalarda dikkatli kullanılmalıdır. Lidokain ayrıca artmış intrakranial basınç şüphesi olan hastalarda entübasyondan önce sedatif olarak da kullanılabilir.

O         Kalsiyumun endikasyonları nelerdir?


Şüpheli hipokalsemi, hiperkalemi, hipermagnezemi, ve kalsiyum kanal blokerlerinin aşırı dozunda. Elektromekanik bozukluk veya asistolün tedavisinde uzun süre kullanılmaz.

O         Acil bir durumda kalsiyum glukonat ve kalsiyum klorid arasındaki fark var mıdır?

Evet. Karaciğer elemental kalsiyum oluşturmak için ilk olarak kalsiyum glukonatı metabolize etmelidir. Bu yüzden, kalsiyum klorid acilde halen gözde bir ilaçtır. 0.2 cc/kg veya 10 mg/kg dozunda verilebilir. Eğer periferal yol kullanılacaksa, ilaç yavaş bir şekilde verilmelidir. Kalsiyumun ekstravazasyonu dokularda hasar ve nekroza neden olabilir.

O         Kalp yetmezliği olan küçük infantlar tedavi edileceği zaman hangi katekolamin seçilir?

Dopamin. Küçük infantlarda, kardiak output stroke volümden çok kalp hızına bağlıdır. Dopamin iyi bir kronotroptur, ve kalp hızını artırarak kardiak output ve kan basıncı üzerine derin etki yapacaktır. Bununla beraber, dopamin taşikardiye neden olabilir, bu yüzden kullanırken dikkatli monitörize edilmelidir. Erişkinde farklıdır, pediatrik hastalarda dopamin hafif renal vazokonstriksiyon veya vazodilatasyona neden olur.

O         Tibiaya intraosseöz bir iğne hangi yönde yerleştirilmelidir?

Kaudal, epifizyal plaktan uzak bir yere yerleştirilmelidir. Tibianın büyüme plağını hasarlamaktan kaçınılmalıdır.


O         İsoproteronol ne zaman kullanılır?

İsoproteronol kalp bloğu ve bradiaritminin tedavisi için idealdir.  Kronotropik özelliğinden dolayı, kalp yetmezliği olan küçük infantlarda da kullanılabilir. Yan etkileri taşiaritmi ve hipotansiyondur.

O         Çocukta göğüs kompresyonu yaparken hız nedir?

Dakikada 100 kez.

O         Yenidoğan resüsitasyonunda başlangıç basamağı nedir?

Tamamen kurula, uyar, aspire et, ardından hava yolu, solunum ve dolaşımı kontrol et. Isıyı kontrol et. Yenidoğanlar ısı kaybına karşı çok hassastırlar, bu yüzden doğduktan sonra hemen kurulanmalıdırlar ve ciltten ısı kaybını önlemek için radyan ısıtıcının altına yerleştirilmelidir. Aşırı hipotermi asidoz ve hipoksemiye neden olabilir.

O         Bir yenidoğan için uygun kalp hızı nedir?

Dakikada 100 atım ve üzeri.

O         Entübasyon için gerekli ekipmanın listesi nedir?

Oksijen kaynağı, balon maske, endotrakeal tüp, aspirasyon cihazı, stile, laringoskop ve bleyd, pulse oksimetre, yapıştırıcı bant, uygun sedatif ve kas gevşetici, resüsitasyon ilaçları.

O         Bir yenidoğanda kalp hızı ölçmek için en iyi yerleşim yeri neresidir?

Umblikal kord.


O         Bir doğumu asitse etmeniz isteniyor. Yenidoğan letarjik ve taktil uyarıya cevap vermiyor.  Annesi daha önce eroin kullandığını kabul ediyor. Tedaviye nasıl devam edersin?

İnfant büyük ihtimalle narkotik kaynaklı solunum depresyonu çekiyordur. Tedavide nalokson hidroklorid ya intravenöz, intratrakeal, intraosseöz, subkutan  ya da intramuskuler olarak 0.1 mg/ kg dozunda verilir. İlk iki yol tercihlidir.

O         Bir yenidoğanda bradikardinin en sık nedeni nedir?

Hipoksemi, hipoglisemi, hipotermi, narkotiklere maruziyet ve sepsis.

O         Yedi günlük siyanotik bir bebek. Fizik muayenede holosistolik üfürüm duyuluyor. %100 oksijen tedavisinden sonra hala siyanotik. Olası tanı nedir ve sonraki tedavi seçeneği nedir?

Hastada duktus bağımlı konjenital siyanotik bir kalp hastalığı mevcut. Tedavi seçeneği prostoglandin E1.

O         Bir hasta balon ile ventile edilirken, akut olarak oksijen satürasyonu düşüyor. Olası nedenlerden bazıları nelerdir?

Endotrakeal tüpün yerinden çıkması, endotrakeal tüpün obstrüksiyonu, pnömotoraks veya alet yetersizliği (örneğin: oksijenin balondan ayrılması).

O         14 yaşında hastayı balon maske ile ventile ederken, midenin distandü olduğunu fark ediyorsun. Bu durumu düzeltmek için sonraki adımda ne yaparsın?

Ösefagusu kapatmak için krikoide yumuşak bir şekilde bası uygulanır. Nazogastrik veya orogastrik tüp yerleştirilmesi de midenin dekompresyonunu sağlayacaktır. Mecbur kalmadıkça dekompresyon için mideye basınç uygulanmamalıdır, kusma ve aspirasyona neden olabilir.

O         Bir infantta nabız palpasyonu için en iyi lokalizasyon neresidir?

Brakiyal veya femoral arter.

O         Yenidoğanda göğüs kompresyonu ile ilişkili komplikasyonlar nelerdir?

Kosta kırığı, karaciğer laserasyonu, pnömotoraks, kardiak kontüzyon, perikardial tamponad.

O         Yenidoğanda resüsitasyon sırasında göğüs kompresyonu ve solunum uygulamasının hızı nedir?

Her bir dakikada 100-120 göğüs kompresyonu ve 30 solunum.

O         Yenidoğanda normal sistolik kan basıncı nedir?

60 mm/Hg’dan yüksek.

O         Yenidoğanın resüsitasyonunda hangi sıvı kullanılır?

Normal salin, %5 albumin, ringer laktat ve tam kan (bulunabilirse plasentadan).

O         Yenidoğanda hipovoleminin belirtileri nelerdir?

Resüsitasyona zayıf yanıt, uygun oksijenizasyondan sonra solukluğun devam etmesi, zayıf nabızlar, hipotansiyon.

O         Bir yenidoğanın ağlamasını sağlamak için yapılması gereken uygun taktil uyarı hangisidir?

Ayak tabanına vurmak veya fiske atmak veya sırtı ovalamak (bebeğin kurulanması tercihan bir havlu ile yapılır).

O         İnfant ve çocuklarda entübasyon için niçin düz bleyd önerilir?

Glottisin daha iyi vizüalizasyonunu sağlar. Yumuşak epiglotisin yer değiştirmesi için de bu tip bleyd kullanılabilir.

O         Kardiyoverisyon ne zaman uygulanır?

SVT sırasında, ventriküler fibrilasyon, ventriküler taşikardi (VT). SVT ve VT için senkronize kardiyoversiyon uygulanır.

O         İntraosseöz tekniğin kullanımı için yaş sınırı nedir?

Bazı çalışmalarda 6, ama şu anda çocuktan erişkine kadar kullanılmaktadır.

O         5 yaşında bir çocuk birkaç tane KCL tablet alıyor. EKG de T dalga sivriliği ve U dalgası görülüyor. Tedavide ne yapılır?

Kalsiyum klorid, 10 mg/kg İV, sodyum bikarbonat 0.5-1.0 mEq/kg İV, glukoz ve insülin infüzyonu, sodyum polistren sülfonat (Kayexalate), 1 gm/kg/doz, 2-6 saat, PR veya PO.  

O         Yenidoğanda resüsitasyona yanıt olarak değerlendirilen üç belirti nedir?

Kalp hızının artması, spontan solunum, rengin düzelmesi.

O         5 yaşında hasta hastane koridorunda komada bulunuyor. Ayırıcı tanılar nedir?

Hipoksemi, hipoglisemi, hipotansiyon, ilaç aşırı dozu, bir nöbet sonrası postiktal dönem, ve/veya toksin alımı. 

O         Neonatal resüsitasyonunda başlangıç basamağı nedir?

Pozisyonu ayarlamak, aspire etmek, taktil uyarı, ventilasyon.

O         Yenidoğandan daha büyük pediatrik hastalarda kardiopulmoner resüsitasyon sırasında kompresyon/ventilasyon oranı ne olmalıdır?

5:1

O         Kardioversiyona zayıf yanıt alınıyorsa nedeni nedir?

Hipotermi, hipoglisemi, asioz ve hipoksi.

O         Endotrakeal tüpün doğru yerleşimli olduğunu nasıl belirleyebiliriz?

İnspirasyon sırasında göğüs duvarının simetrik olarak yükselmesi, oskültasyon ile solunum seslerinin bilateral eşit duyulması, tüpte buharlanma olması, laringoskop ile yerleşiminin kontrol edilmesi, CO2 detektörünün tüpe yerleştirilmesi ile ekspirasyon sırasında CO2’in bulunması, oksijenizasyonun düzelmesi, X ray.

O         Eğer bir yenidoğan epinefrine zayıf yanıt veriyorsa, bir sonraki basmakta ne yapılır?

Epinefrin tekrarlanır, volüm desteği ve sodyum bikarbonat yapılır. Daha büyük pediatrik hastalarda farklı olarak yalnızca metabolik asidoz gösterildiği zaman bikarbonat yapılır. Yenidoğanda epinefrine yanıt olmadığı zaman metabolik asidoz gösterilmese bile bikarbonat verilir.

O         Santral venöz kateterizasyon sonucu hangi komplikasyonlar görülebilir?

İnternal juguler ve subklavyan kateterizasyonda enfeksiyon, hava embolisi, hemoraji, komşu arter ve sinirlerde travma,  ve pnömotoraks görülebilir.

O         İntrakranial basınç artışı şüphesi olan hastalarda hava yolu yönetimi için hangi ilaçlar kullanılır?

Sedasyon için, lidokain ve/veya tiyopental iyi bir seçenektir, çünkü her ikisi de intrakranial basıncı azaltır. Kas gevşetici olarak non depolarizan bir ajan kullanılır.

O         Rutin entübasyon için hangi sedatifler önerilir?

Valium 0.1 mg/kg, Midazolam 0.1 mg/kg, Lorazepam 0.1 mg/kg, Morfin 0.1 mg/kg, Fentanil 1 mikrogram/kg.

O         4 yaşında bir hasta yabancı cisim aspirasyonu şüphesi ile acile getiriliyor. Hasta, huzursuz, siyanotik, ve hava açlığı var. Tedavide hızlıca ne yapılır?

Oksijen verilir. Hasta uyanık olduğu müddetçe sağlık personeli müdahale etmemeli ve hasta öksürmeye teşvik edilmeli.

O         Önceki soruda tanımlanan hastanın birkaç dakika sonra bilinci kapanıyor. Sonraki basmakta ne yapılır?

Obje yerinden çıkartılıncaya kadar, sırta kuvvetli 5 vuru, ardından 5 kez abdominal itme uygula. Çocuk tedavi edilinceye kadar 5 kez göğüs vurusu, 5 kez de sırta vuru yapılır.

O         Tekrarlayan uğraşılara rağmen obje halen yerinden çıkarılamıyor, sonraki prosedür nedir?

Acil olarak iğne ile krikotomi veya trakeostomi.

O         Hangi ilaçlar intraosseöz olarak verilemez?

Fenitoin ve kloramfenikol.  

O         Pnömotoraksı iğne ile boşaltırken hangi alan kullanılır?

Orta klavikuler çizgide 2. interkostal alan veya anterior veya mid aksiler çizgide 4. interkostal alan.

O         Çocuklarda nabız palpasyonu için en iyi yer neresidir? 

Karotid arter.

O         Hangi ilaçların aşırı dozu kardiak aritmiler ile ilişkilidir?

Kokain, eroin, trisiklik antidepresanlar, dijital, kalsiyum kanal blokerleri ve beta blokerler.

O         Endotrakeal entübasyon için endikasyonlar nelerdir?

Oksijenizasyon ve ventilasyon, hava yolunun korunması, hava yolu sekresyonlarının temizlenmesi için, hiperventilasyon (intrakranial basınç artışı şüphesi olduğu zaman), ve kardiovasküler instabilite.

O         İntraosseöz iğneden hangi laboratuar çalışmaları için örnek alınabilir?

Elektrolitler ve kan kültürü.

O         APGAR skoru nedir?

Beş fizyolojik değişkenin ölçümüne dayalı bir skorlama sistemidir (kalp hızı, solunum, kas tonusu, refleks irritabilite ve renk). Yenidoğanın fizyolojik durumunun hızlı bir evalüasyonunu sağlar. Adı bir ingiliz hemşire olan Virginia Apgar’ın isminden gelmektedir.

O         Bir bebeğin doğumuna yardım etmek için arandın, çünkü amniotik sıvıda mekonyum görülmüş. Mekonyum aspirasyonundan korumak için bir sonraki adım nedir?

Kafa doğduktan sonra, ağız, burun ve farenks tamamen aspire et. Bebek doğduktan sonra, onu radyan ısıtıcının altına yerleştir, üst hava yolunun aspirasyonunu tamamla ve entübe ederek trakeayı aspire et. Trakeayı aspire etmek için endotrakeal tüpü direk olarak aspirasyon makinasına bağla. Aspirasyon kateterinin kullanılması önerilmez, çünkü mekonyum partikülleri kateteri tıkayabilir.

O         Çocuklarda kardiopulmoner arreste yaklaşımın ABC’sinde erişkin ile karşılaştırıldığında hiç fark var mıdır?

Sadece bir. Çocuklarda hava yolu ve solunum, dolaşıma göre relatif olarak daha streslidir. Konjenital kardiovasküler anomalisi olan çocuklar hariç, kardiopulmoner arrestin yalnızca birkaç kardiak nedeni vardır. Temel ABC algoritması halen güvenilirdir.

O         IO infüzyon için hangi anatomik bölge önerilir?

Tibianın anteromedial bölgesi önerilir. Palpabl tüberkülün 1-2 cm aşağısı. Bu bölge relatif olarak düz ve kolay bir lokalizasyondadır.

O         Küçük çocukların tedavisinde hipotermi niçin özel ilgi gerektirir?

Çocuklar az gelişmiş ısı regülasyon mekanizmalarına sahiptir (zayıf titremek gibi) ve erişkine göre relatif olarak daha geniş yüzey alanına sahiptirler. Bu yüzden, motorlu taşıt kazalarından kurtarma sırasında görülebileceği gibi,  uzun süre soğuğa maruz kalırlarsa infant ve küçük çocuklar daha kolaylıkla hipotermik olurlar.

O         25 kg bir çocuk için normal IV sıvı miktarı nedir?

1600 cc/gün veya 65 cc/saat. Formül: 4 cc/kg/saat veya 100 cc/kg/gün ilk 10 kg için. 2 cc/kg/saat veya 50 cc/kg/gün ikinci 10 kg için. Ve 1 cc/kg/saat veya 20 cc/kg/gün takip eden bütün kg için.

O         Hafif  (<%5), orta (%5-10), ciddi (>%10) dehidratasyonda bir çocuğun sıvı ihtiyacı nedir?

Sırasıyla 40-50 cc/kg, 60-90 cc/kg, 100 cc/kg.

O         >%5’in üzerindeki dehidratasyonun klinik olarak tanımlanması için yüksek randımanlı kriterler nelerdir?

Kapiller geri dolum zamanı>2 sn, kuru mukoz membranlar, göz yaşı olmaması ve genel görünüm.

O         Çocuklarda dehidratasyonun düzeyinin tanımlanması için idrar dansitesi nasıl yardımcı olur?

<1020 hafif dehidratasyon, 1030 orta,  ve >1035 ciddi dehidratasyon.

O         Psödohiponatreminin nedenleri nelerdir?

Yüksek glukoz, trigliserid veya protein.

O         Prematüre ve full term yenidoğanlarda günlük sodyum ihtiyacı nedir?

Prematüreler için,  3-4 mEq/kg/gün, 1-2 mEq/kg/gün full term yenidoğanlar için.

O         Hangi durumlarda elektrolitler yüksek ölçülür?

6 ayın altında, kusma, taşikardi, kuru mukoz membranlar ve kapiller geri dolum zamanının >2 sn olması. Anlamlı anormallik için bu kriterlerden herhangi birinin olması %100 sensitifdir.

O         Hipoalbuminemide gerçek kalsiyum düzeyini gösteren formül nedir?

Serum albumininin normal değerin altına her 1 gr/dl düşüşü icin, serum total kalsiyumundan 0.8 mg/dl çıkarılır.

O         Hipokalsemili hastada klinik bulgular nelerdir?

Chvostek belirtisi  (fasial sinire hafifçe vurulduğu zaman seyirmeye neden olur), Trousseau belirtisi (Kan basıncı kafı 3 dk şişirildikten sonra karpal spazm olması), reflekslerin hiperaktif olması, düşük kan basıncı ve konjestif kalp yetmezliği.

O         Asidoz ve hiperkalemi arasındaki ilişki nedir?

pH’daki 0.1’ lik azalma, K+’da 0.3-1.3 mEq/L artışa neden olur, H+/K+ Exchange pompası ile.