30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 4. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Hiperkalsemi nasıl tedavi edilmelidir?

Normal saline ve furosemide uygulanmalıdır. Hiperkalsemi kemik kanserine sekonder ise mitramisin de kullanılabilir. Kalsitonin, hidrokortizon ve indometazin diğer tedavi seçenekleridir.

Multifokal atrial taşikardi için tedavi nedir?

1. Altta yatan hastalığın tedavi et.
2. Potasyum seviyesini 4 mEq/L üzerinde tutacak şekilde potasyum desteği ile 60 saniyenin üzerinde gidecek şekilde 2 gr. magnezyum sulfat ver uygula.
3. İkinci bir tedavi olarak 10 mg İV verapamil düşün.

Dijital toksisitesi sonucu oluşan ektopik SVT için tedavi nedir?

1. Dijitali kes.
2. Hipokalemiyi düzelt
3. Digoksine özgül Fab, İV magnezyum, İV lidokain veya İV fenitoin düşün.

Dijital toksisitesine bağlı olmayan ektopik SVT’nin tedavisi nedir?

1.Hızı azaltmak için dijital, verapamil veya beta-bloker
2.Ektopiyi azaltmak için kinidin, prokainamid veya magnezyum.

Verapamil nedeniyle oluşan hipotansiyonun tedavisi nedir?

Birkaç dakikanın üzerinde İV olarak verilen kalsiyum glukonat.

Dijital toksisitesinin tedavisini anlatınız.

1.Aktif kömür
2.Ventrikuler aritmiler için fenitoin (dilantin) veya lidokain (AV nod iletimini arttırır)
3.Bradiaritmi için atropin veya pace
4.Digoksine özgül Fab(Digibind)

Hangi “hipo” lar nöbet eşiğini düşürebilir?

Hipoglisemi, hiponatremi ve hipokarbi.

Locked-in (içe kilitlenme) sendromunda hangi motor fonksiyon korunur?

Yukarıya bakış.

Orta serebral arter lezyonlarının belirti ve bulguları nelerdir?

Hemipleji veya hemiparestezi, homonim hemianopsi ve konuşma bozukluğu.

Birinci sakral (S1) kök basısının belirti ve bulgularını tanımlayınız.

S1 kök zedelenmesinde orta gluteal bölgeye, uyluğun ve baldırın arka kısmına, ve aşağıya topuğa ve ayak tabanına yayılan ağrı olur. Duyusal bulgular lateral parmaklara lokalizedir. S1 kök basısı tipik olarak ayak ve parmakların plantar fleksör kaslarını tutar. Ayak bileği refleksi azalmış ya da kaybolmuştur.

Hiperkalemiye sekonder olarak kardiak arrest oluşan bir hastanın tedavisine hangi ilaç kullanılmalıdır?

Kalsiyum klorid-İV en hızlı etkiler. Ayrıca NaHCO3 vermek de düşünülebilir.

Dopaminin değişik dozlardaki etkileri nelerdir?

1-10 mg/kg dozunda renal, mezenterik, koroner ve serebral vazodilatasyon yapar
10-20 mg/kg dozunda hem α-,  hem de β-adrenerjik etkileri vardır
20 mg/kg dozunda esas olarak α -adrenerjik etki yapar.

Kandaki glukozun her 100 artışının serum sodyumu üzerine etkisi nedir?

Serum sodyumu 5 mEq/l azalır

Dijitallerin yol açtığı ventriküler aritmilerin tedavisinde fenitoine ek olarak hangi klasik anti-aritmik ajanlar kullanılabilir?

Lidokain ve bretilyum. Prokainamid ve kinidin dijital toksisitesinde kontrendikedir.

Anaflaktoid reaksiyon nedir?

Anafilaktoid reaksiyon anafilaksiye çok benzer, ancak reaksiyon ürününe önceden bir maruziyeti gerektirmez. Vakalar radyoopak bir kontrast madde veya NSAİ gibi ilaçlarla oluşabilir.

Evrensel donör kan nedir?

Anti-A ve Anti-B titrelerinin serumda 1:200’den az olduğu Rh-negatif kan.

Transfüzyon reaksiyonunun sık görülen prezentasyonları nelerdir?

Miyalji, nefes darlığı, hipokalsemi ile ilişkili ateş, hemoliz, alerjik reaksiyonlar, hiperkalemi, sitrat toksisitesi, hipotermi, koagülopati ve bozulmuş hemoglobin fonksiyonu.

Cushing refleksinin bulguları nelerdir?

Beyin ödemine bağlı olarak artmış sistolik kan basıncı ve bradikardi.

Okülosefalik refleksteki normal bulgular nelerdir?

Eşlenik göz hareketi baş rotasyonu yönünün tersinedir.

Komatöz bir hastada, kalorik teste cevap olarak tonik göz hareketinin irigasyon yapılan kulağa doğru olması ne ifade eder?

Yaşam.

Strabismusu tanımlayınız.

Gözlerin görme eksenlerinin paralelliğinin kaybı.
Ezotropi: mediale deviye,  Ekzotropi: laterale deviye.

Hangi ilaçlar sıklıkla bradikardi oluşturur?

β-blokerler, kalp glikozitler, pilokarpin ve kolinesteraz inhibitörleri (organofosfatlar gibi) bradikardiden sorumludur. Sempatomimetikler (amfetamin ve kokain gibi) ve antikolinerjikler (atropin ve siklik antidepressanlar gibi) sıklıkla taşikardiye neden olur.

Hangi ilaç hem horizontal hem de vertikal nistagmusa sıklıkla sebep olur?

Phencyclidine (PCP).

Hipertansiyon ve/veya taşikardi oluşturan 5 ilaç veya durum sayınız.

Sempatomimetikler
Withdrawal  (ilaç/madde çekilmesi)
Antikolinerjikler
MAO inhibitörleri
Phencyclidine (PCP).

İpucu kelimesi: SWAMP.

Hipertermiye neden olabilen 6 sık kullanılan ilaç sayınız.

Salisilatlar
Antikolinerjikler
Nöroleptikler
Dinitrofenoller
Sempatomimetikler ve PCP.

İpucu kelimesi: SANDS-PCP.

Hangi ilaç veya çevresel maruziyetler büllöz lezyon oluşumunu uyarabilir?

Sedatif hipnotikler, karbon monoksit, yılan ısırığı, örümcek ısırığı, kostik ajanlar ve hidrokarbonlar.

Nistagmusa yol açan ilaçları hatırlatan ipucu nedir?

MALES TIP

M= metanol
A= alkol
L= lityum
E= etilen glikol
S= sedatif hipnotikler ve çözücüler

T= tiamin tüketimi ve Tegretol (karbamazepin)
I= isopropanol
P= PCP ve fenitoin.

Radyoopak ilaçları hatırlatan ipucu nedir?

BAT CHIPS

B= baryum
A= antihistaminler
T= trisiklik antidepressanlar

C= chloral hydrate, calcium, cocaine
H= heavy metals (ağır metaller)
I= iodine
P= phenotiazine, potassium
S= slow- release (enterik kaplı).

İdrarın alkalizasyonunun bazı yan etkilerini sayınız.

Hipernatremi ve hiperosmolalite.

Teofilin diyalize edilebilir mi?

Evet.

Asetaminofen ne zaman toksik hale gelir?

Toksik ara ürününü detoksifiye edecek glutatyon bulunmadığı zaman.

Salisilat doz aşımında başlangıçta hangi tip asit baz dengesizliği oluşur?

Respiratuar alkaloz. Yaklaşık 12 saat sonra bir anyon gap metabolik asidoz veya miks asit baz tablosu oluşabilir.

Salisilat doz aşımında hiperglisemi mi, hipoglisemi mi beklenir?

Hiperglisemi de hipoglisemi de beklenebilir.

Kronik salisilizmin sık görülen semptom ve bulguları nelerdir?

Ateş, taşipne, MSS değişiklikleri, asit baz anormallikleri, elektrolit anormallikleri, kronik ağrı, ketonüri ve kardiyojenik olmayan akciğer ödemi.

Bir hasta akut salisilat alımı ile geliyor. Hafif, orta ve ağır doz aşımında hangi semptomlar beklenir?

1. Hafif: Letarji, kusma, hiperventilasyon ve hipertermi
2. Orta : Ciddi hiperventilasyon ve kompanze metabolik asidoz
3. Ağır : Koma, nöbetler ve kompanze olmayan metabolik asidoz.

Salisilat doz aşımı için tedavi nedir?

Dekontamine et, lavaj ve kömür kullan, sıvı replasmanı yap, potasyum ile destekle, idrarı bikarbonatla alkalize et, hipertermi için serinlet, hipoglisemi için glukoz uygula, akciğer ödemi için oksijen ve PEEP başla, multipl doz aktif kömür ver, diyalizi başlat.

Bir hasta kusma, hematemez, diyare, letarji, koma ve şok tablosuyla prezante oluyor. Beklenen sebep nedir?

Demir zehirlenmesi. Taşların araştırılması için düz karın filmi iste.

Hangi ilaçlar methemoglobinemi oluşturabilir?

Nitritler, lokal anestetikler, gümüş nitrat, amil nitrit ve nitritler, benzokain, ticari boya kalemleri, anilin boyaları, sülfonamitler ve fenasetin.

Bir pediatrik servikal omurga filmini değerlendirirken normal değerler nelerdir?

Predental boşluk çocukta <5 mm, erişkinde ise <3 mm. dir. C1 spinöz çıkıntısının tabanını C3’ e birleştiren posterior servikal çizgi değerlendirilmelidir. C2 spinöz çıkıntısının tabanı posterior servikal çizginin >2 mm gerisinde ise hangman kırığından şüphelenilmelidir. C2 ön kenarı ile forniks arka duvarı arasındaki mesafe 7 mm’den küçüktür. Son olarak, C6 ön kenarı ile trakea arka duvarı arasındaki mesafe, 15 yaşından küçük çocuklarda 14 mm., erişkinlerde <22 mm’ dir.

AZT’ nin en sık yan etkisi nedir?

Granülositopeni ve anemi.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--