20 Eylül 2010 Pazartesi

Mavi Kod Talimati-Ekip Listesi-Kurulumu

Sponsorlu Bağlantılar:

Mavi Kod Talimatını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız


1. AMAÇ: Hastanemizde kardiyopulmoner arrest durumundaki bir hastanın hızlı ve güvenli biçimde, eğitimli ve deneyimli personel tarafından, kalp ve solunum sistemine müdahale ile canlandırılmasını sağlamak için standart bir yöntem belirlemektir.
2. KAPSAM: Bu talimat hastanede kalp ve solunumu duran hastaların yaşama döndürülme hizmetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi faaliyetlerini kapsar.
3. TANIMLAR:
Kardiopulmoner arrest: Dolaşım ve solunumun ani ve beklenmeyen durmasıdır ve bu durum potansiyel olarak geri döndürülebilir. Solunum arrestinde nabız devam ederken, kardiyak arrestte nabız yoktur. Kardiyak arrestin üç önemli mekanizması asistoli, ventriküler fibrilasyon, nabızsız elektriksel aktivite olarak sayılabilir. Kardiopulmoner arrest belirtileri, bilinç kaybı, solunum durması, nabız alınamaması, siyanoz ve solukluk, pupilla dilatasyonudur.
KPR: (Kardiopulmoner resüstasyon) Yaşamı kesintiye uğramış bir kişide, kalbin normal olarak çalışmaya başlamasına kadar yaşamsal organ fonksiyonlarının sürdürülmesini sağlayan tedavi yaklaşımlarıdır.
Temel Yaşam Desteği (TYD): Basit havayolu araçları dışında araç-gereç kullanılmaksızın havayolu açıklığının devam ettirilmesi, solunum ve dolaşımın desteklenmesidir.
İleri Yaşam Desteği (İYD): Temel yaşam desteğinin sağlanmasından sonra acil olarak kardiyovasküler durumun belirlenmesi, endotrakeal entübasyon, aritmilerin tanınması ve ilaç tedavilerini kapsar.
Defibrilasyon: Ventriküler fibrilasyon ya da nabızsız ventrüküler taşikardide kalbe elektrik akımı verilerek çalışmasının sağlanmasıdır.
Mavi Kod: Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine hızla haber verilmesini sağlayan ekibin olay yerine en kısa zamanda ulaşmasına yardımcı olan erken uyarı ve yönlendirme sistemidir. Mavi kod durumu, doktor ve hemşirelerden oluşan özel donanımlı mavi kod müdahale ekibine anlık olarak iletilir.
Mavi Kod İletim Noktası: Acil durumlarda mavi kod müdahale ekibine en kısa zamanda ulaşılmasını sağlayan ve mavi kod sistemi içerisinde tanımlanmış bulunan dâhili telefondur.
Mavi Kod İhbar Numarası: Mavi kod sisteminde “125 olarak önceden tanımlanmış olan dâhili telefon numarasıdır.
Mavi Kod Müdahale Ekibi: Aktif anestezi kliniğinde görevli reanimasyon doktoru, bir kardiyolog, bir dâhiliye doktorundan oluşur. İleri yaşam desteğinin sağlanmasından sorumludurlar. Kendilerinde bulunan pager cihazlarına iletilen mavi kod durumu uyarısı ile en kısa sürede arrest olan bölüme ulaşırlar. Hastanın servis doktoru, hemşiresi ve kat personeli de ekibe katılır.

4. İŞLEMLER:
4.1. TEMEL İLKELER:
 • KPR ve İYD’de en önemli hedef, yaşamsal organların korunması ve fonksiyonlarının idamesidir.
 • Mavi kod durumu müdahalesinde zaman çok önemlidir. Kalp ve solunum fonksiyonlarının uyumlu bir şekilde sürdürülmesi için kaybedilen her saniye hastanın yaşamını riske eder.
 • Temel ve ileri Yaşam Desteğine yönelik yapılan organizasyonun devamlılığı 7 gün, 24 saat sağlanır.
 • Arrest oluştuğu anda hasta yakınındaki KPR eğitimi almış olan kişiler, temel yaşam desteği işlemini başlatmakla yükümlüdür.
 • İleri yaşam desteği, bu konuda eğitim almış olan mavi kod müdahale ekibi tarafından yapılır. Mavi kod müdahale ekibi gelene kadar sorumlu doktor ve hemşire resüstasyonu sürdürür.
 • Acil arabaları ve resüstasyonda kullanılan tüm ekipmanın, tüm servislerinde standart olarak düzenlenmesi sağlanır.
 • Hastanede çalışan tüm hemşire ve doktorların temel yaşam desteği konusunda en geç 2 yılda bir periyodik eğitim almaları gerekir.

4.2. GÖREV VE SORUMLULUKLAR:
Mavi kod durumunu tespit eden personel:
 • Hastanın durumunu tanımlar ve yardım ister.
 • Mavi Kod Uyarı Noktasından Mavi Kod Numarası olan “500”ü arayarak Mavi kod uyarısını başlatır.
 • Kat doktoruna haber verir.
 • Personelin acil arabasını çekmesini sağlar.
 • Hastayı monitörize eder.
 • Mavi kod ekibi ulaştığında onlara yardım eder.
 • Mavi kod durumu sona erdiğinde “125 ü arayıp mavi kod sonlandırma numarası olan “7”yi tuşlayarak mavi kod durumunu sonlandırır.
 • Mavi kod durumu bilgilerini ve arrest sonrası gelişmeleri “Mavi Kod Durumu Müdahale Formu”na kaydeder.

Servis doktoru:
 • Mavi Kod ekibi gelene kadar müdahaleden sorumludur.
 • KPR’i başlatır.
 • Mavi kod ekibi gelince hasta hakkında bilgi vererek yetkiyi Mavi kod ekibine bırakır.
 • Ekibe eşlik ederek yardımcı olur.
 • KPR başarılı ise hastaya yoğun bakım ayarlar.

Mavi kod müdahale ekibi:
 • Mesai bitiminde üzerinde bulunan pager cihazını diğer ekibe çalışır durumda teslim eder.
 • Mavi Kod durumunda en kısa zamanda yönlendirme mesajındaki bölgeye giderek olay yerine ulaşır.
 • Hastaya ulaştığında anestezi doktoru liderliği diğer ekipten devralır.
 • Hastanın hemşiresi veya doktorundan hasta hakkında bilgi alır.
 • Defibrilatörü, monitorizasyonu ve damar yolunu kontrol eder.
 • Gerekiyorsa hemen entübasyon yaoar ve hastayı mekanik vantilatöre bağlar.
 • KPR’yi sürdürür ve tüm ileri yaşam desteği girişimlerini yönetir.
 • Gerekiyorsa konsültasyon ister.
 • KPR başarılı ise hastanın yoğun bakım şartlarına alınmasına eşlik eder.

4.3. UYGULAMA:
 • Hastada arresti tespit eden hemşire ya da doktor tarafından hemen temel yaşam desteğine başlanır.
 • Arrest zamanı daha sonra “Mavi Kod Durumu Müdahale formuna” kaydedilmek üzere tespit edilir.
 • Bir personel acil arabasını alana getirir ve alanı düzenler.
 • Temel yaşam desteği sürerken hemşire en yakın mavi kod uyarı noktasına gidip mavi kod numarası olan “125 i arayarak mavi kod durumunu başlatır.
 • Uyarı ve uyarı yapılan noktanın konum bilgisi o anda aktif olan mavi kod müdahale ekibine sistem tarafından 5 saniye içinde iletilir.
 • Mavi kod müdahale ekibi elemanları yönlendirme mesajını alır almaz o noktaya ulaşırlar.
 • Ekipte varsa reanimasyon doktoru acil çantasını olay yerine getirir.
 • Mavi kod müdahale ekibinde bulunan anestesi doktoru olay yerine geldiğinde ekip liderliğini devralır.
 • Uygulama ekip lideri tarafından belirlenir.
 • Temel yaşam desteğini başlatan ekip, mavi kod ekibini hasta ve yapılan işlemlerle ilgili bilgilendirir. İhtiyaç duyulan ekipmanları temin eder.
 • Hastaya yapılan tüm müdahaleler, durumu tespit eden personel tarafından “Mavi Kod Durumu Müdahale formuna” işlenir, bu form ayrıca hasta dosyasına konulur.
 • Hasta başka bir üniteye transfer edilecekse servis doktorunca ayarlama yapılır
 • Hasta eksitus olmuşsa, klinik tarafından gerekli işlemleri yapılır.
 • Sorumlu personel mavi kod durumu sona erdiğinde mavi kod uyarı noktasına gidip mavi kod numarası olan “125”i arayarak ve 7’yi tuşlayarak mavi kod çağrısını sonlandırır.

4.4. RESÜSİTASYONDA GEREKLİ İLAÇ VE MALZEMELER:
4.4.1. GEREKLİ MALZEMELER:
 • Steteskop
 • Oksijen kaynağı, yüz maskesi veya nazal maske
 • Yedek oksijen tüpü
 • Ambu ve yüz maskeleri (Farklı boylarda)
 • Oro-faringeal airway (Farklı boylarda)
 • Mekanik aspiratör
 • Aspiratör kateterleri
 • Laringoskop (2 adet) (Uygun Blade’leri ile)
 • Trakeal tüpler
 • Stile
 • İV Kanüller
 • Santral Kateter
 • Enjektör (2,5,10 ve 20ml)(Uçları ile)

4.4.2. GEREKLİ İLAÇLAR:
 • İV Sıvılar
 • Volüm Genişleticiler
 • Atropin
 • Adrenalin
 • Sodyum Bikarbonat
 • Lidokain
 • Amiodarone
 • Magnezyumsülfat
 • Beta Blokerler (Beloc)
 • Kalsiyum Kanal Blokerleri (Diltizem, İsoptin)
 • Kalsiyum
 • Dopamin
 • Dobutamin
 • Nitrogliserin
 • Diüretikler (Lasix, Mannitol)
 • Kortikosteroidler (Prednol, Prednisolon, Dekort)
 • Naloxone Hydroklorid

4.4.3. EK MONİTORİZASYON CİHAZLARI:
 • EKG Monitörü
 • Pulse Oksimetre
 • Defibrilatör

5. SORUMLULAR: Öncelikle mavi kod müdahale ekibi, hastanın servis doktoru, hemşiresi ve tüm personel sorumludur.

Alternatif olarak Mavi Kod Talimatını İndirmek İçin Buraya Tıklayınız