30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 3. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Akustik nöromanın bulgu ve belirtilerini tanımlayınız.

Unilateral yüksek tonlarda sensorinöral işitme kaybı ve tinnitus görülebilir. Azalmış korneal duyarlılık, diplopi, baş ağrısı, fasiyal güçsüzlük ve pozitif radyografik bulgular da saptanabilir. Vertigo genellikle geç ortaya çıkar, sıklıkla progressif  dengesizlik hissi şeklinde gözlenir ve baş hareketindeki değişiklikler ile provoke olabilir. Nistagmus sık görülür ve genellikle spontandır. BOS’ta protein artışı gözlenebilir.

Timpanik membranın arkasında görülen kemikçik hangisidir?

Malleus (Çekiç).

İki haftadır alt ekstremitede güçsüzlük hikayesi bulunan hastada hangi hastalıktan şüphe edilmelidir?

Guillain-Barré genellikle alt ekstremitelerden başlayıp asendan yayılan güçsüzlüğe neden olur. Bunun aksine botulizm zehirlenmesinde güçsüzlük desendandır. Myasthenia gravis’ te ise kraniyal sinirlerin ilk olarak etkilenmesi tipiktir.

Derin tendon refleksleri aşağıdaki hastalıklardan hangisinde genellikle korunur: Myasthenia gravis, Guillain-Barré ya da Eaton-Lambert Sendromu?

Myasthenia gravis. Refleksler genellikle Eaton-Lambert Sendromu’nda azalmış ve Guillain-Barré ‘de ise kaybolmuştur.

Odontojenik kökenli bir ağrının en sık sebebi nedir?

Diş çürükleri.

Ön maksiller diş absesinin en ciddi komplikasyonu nedir?

Septik kavernöz sinüs trombozu. Bu durum kanin boşluğa ve fasiyal venöz sisteme doğru yayılan bir enfeksiyondan kaynaklanır.

Hangi elektrolit anormalliği sıklıkla eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile ilişkilidir?

Sitrat toksisitesine bağlı hipokalsemi. Sitrat, hızlı transfüze edildiğinde iyonize kalsiyuma bağlanır ve böylece kalsiyum düzeyi azalır. Hızlı eritrosit süspansiyonu transfüzyonu ile, özellikle hasta renal yetmezlikteyse ya da kan ürünleri taze değilse hiperkalemi de gelişebilir.

Yüz, boyun ve kollarında şişlik bulunan bir hastanın değerlendirilmesi için hangi invaziv ölçüm uygulanmalıdır?

CVP (Santral Venöz Basınç). Yüz, boyun ve kolların şişmesi superior vena cava sendromunu düşündürür. Superior vena cava sendromunu teyid etmek için vücudun üst kısmında artmış CVP basıncı ve alt ekstremitelerde anormal basınç gösterilmelidir. Göğüs radyogramı ile superior vena cava sendromuna yol açan kitlelerin sadece % 10’ u saptanabilmektedir.

İntussussepsiyonlu tipik bir hastayı tanımlayınız.

İntussussepsiyon genellikle 3 ay-2 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Çoğunluğu 5-10 aylıktır ve erkek çocuklarda daha sıktır. İleoçekal valf alanı tipik olarak problemin kaynağıdır.

Hipertiroidizmin sık görülen belirti ve bulguları nelerdir?

Semptomlar kilo kaybı, çarpıntı, dispne, ödem, göğüs ağrısı, sinirlilik, güçsüzlük, tremor, psikoz, diyare, hiperdefekasyon, karın ağrısı, kas ağrıları ve oryantasyon bozukluğunu içerir. Ateş, taşikardi, geniş nabız basıncı, konjestif kalp yetmezliği, şok, tiroid bezinde büyüme, tremor, güçsüzlük, karaciğer hassasiyeti, sarılık, dik dik bakma, aşırı hareketlilik gibi bulgular belirgindir. Somnolans (uykuya meyil), küntleşme, koma ya da psikoz gibi mental durum değişiklikleri görülebilir. Pretibiyal miksödem de görülebilir.

Rotasyonel diz yaralanması geçiren bir hasta o esnada ani bir yırtılma sesi duyuyor. Doksan dakika içerisinde hemartroz gelişiyor. Yaralanmanın muhtemel yeri neresidir?

Anterior cruciate (Ön Çapraz Ligament).

Glukoz-6-Fosfat Dehidrojenaz eksikliğinde hangi ilaçlardan kaçınılmalıdır?

Asetil Salisilik Asit, fenasetin, primakin, kinin, kinakrin, nitrofuranlar, sülfametoksazol, sülfasetamid ve metilen mavisi.

Yenidoğan menenjiti tedavisinde güncel terapötik rejim nedir?

Önceleri, yenidoğan menenjiti tedavisinde ampisilin ve aminoglikozit tercih edilirdi. Bununla birlikte, günümüzde ampisilin ve sefotaksim önerilmektedir. Bu iki antibiyotiğin kombinasyonu 2 aylıktan küçük infantlarda kullanılmalıdır (koliform bakteriler, Grup B Streptokoklar, Listeria ve Enterokokları karşı etkilidirler).  2 ay-6 yaş arası çocuklarda sefotaksim tek başına kullanılmalıdır.

pH’ın bir fonksiyonu olarak potasyumdaki değişikliklerinin hesaplanması için kullanılan formül nedir?

pH’ taki her 0.1 artış için, potasyumda 0.5 mmol/L azalma olması beklenir.

Optik nöritin semptomlarını tanımlayınız.

Hasta, santral bir skotom ile santral görme keskinliğinin değişken kaybından, ve renk algılamada değişiklikten yakınır. Hastada göz ağrısı da mevcuttur. Disk sınırları hemoraji nedeniyle siliktir ve kör nokta artmıştır.

Akut perikardiyal tamponadın belirti ve bulguları nelerdir?

Hipotansiyon, yüksek CVP ve taşikardi triadı, travmalı bir hastada genellikle akut perikardiyal tamponad ya da tansiyon pnömotoraksın göstergesidir. Azalmış (derinden gelen) kalp sesleri oskülte edilebilir.

Hangi EKG bulgusu perikardiyal tamponad için patognomoniktir?

Total elektriksel alternans. Pulsus paradoksus nonspesifik bir bulgudur. Azalmış kalp sesleri subjektif bulgular olup, değerlendirilmesi zordur.

Duyarlılık ve özgüllüğü tanımlayınız.

Duyarlılık gerçek pozitif sonuçların, gerçek pozitif ve yalancı negatif sonuç toplamına oranıdır. Bu kavram, bir testin herhangi bir durumu olan kişileri aynı duruma sahip tüm kişiler arasında ne kadar iyi tanımlayabildiğini yansıtır.

Özgüllük gerçek negatif sonuçların, gerçek negatif ve yalancı pozitif sonuç toplamına oranıdır. Bu kavram ise, herhangi bir hastalığa sahip olmayan ve böylece söz konusu test tarafından doğru bir şekilde negatif olarak sınıflandırılan kişilerin yüzdesini ifade eder.

Hangi ölüm nedeni tedavi edilmemiş tansiyon pnömotoraksa sekonder olarak gelişir?

Azalmış kardiyak output. Vena cava baskıya uğramıştır, sağ kalbe kan dönüşünü azalır ve bununla paralel olarak atım hacmi, kan basıncı ve kardiyak output şiddetle azalır.

Editörün Notu: Sekonder aritmiler de ortaya çıkabilir. Genç, sağlıklı kişide ventriküler taşikardi, aksi kanıtlanmadığı sürece tansiyon pnömotoraksa sekonderdir. (JNA)

Kronik perikardiyal effüzyon göğüs radyogramında nasıl görülür?

Perikardiyal kesede yavaş yavaş gelişen distansiyon, kalbin “su şişesi” görünümüne neden olur.

Adrenal yetmezliğin belirti ve bulguları nelerdir?

Halsizlik, bulantı, iştahsızlık, karın ağrısı, bağırsak itiyadında değişiklikler ve senkop sıkça bildirilen semptomlardır. Hiperpigmentasyon, hipertansiyon, vitiligo ve kilo kaybı da görülebilir. Hipoglisemi, hiperkalemi, hiponatremi ve azotemi gibi anormal laboratuvar bulguları da olabilir.

Miksödem koması tedavisinde:

Tiroksin ile intravenöz tiroid replasmanı, intravenöz glükoz, hidrokortizon. Sıvı kısıtlaması da düşünülmelidir.

Tirotoksikozun belirti ve bulguları nelerdir?

Kilo kaybı ve zayıflık bildirilebilir. Taşikardi ve ateş yüksekliği sık görülen anormal vital bulgular olup, hipotansiyon ve şoka daha az sıklıkla rastlanır. Bilinçte azalma ya da psikoz gibi mental durum değişiklikleri bulunabilir. Konjestif kalp yetmezliği bulguları, tiroid bezinde büyüme, tremor ve lid lag (göz kapağının aralık kalması, kapanmaması), propitoz gibi göz bulguları da aranmalıdır.

Hangi tip streptokoklar akut post streptokokal glomerülonefrite neden olur?

A grubu beta-hemolitik streptokoklar.

Post streptokoksal glomerülonefritte hangi bulgu ve belirtiler ön plandadır?

Fizik muayenede fasiyal ödem ve idrar çıkışında azalma saptanabilir; bunlar en sık görülen bulgulardır. İdrar koyu renkli olabilir. Hemodilüsyona bağlı normokrom anemi, eritrosit sedimantasyon hızında artış, idrar mikroskopisinde bol kırmızı küre ve beyaz küre ile silendirler ve hiperkalemi gibi laboratuvar bulguları da saptanabilir. Hospitalizasyon önerilir.

Modifiye Jones kriterleri ile karşılaşıldığında hangi hastalık düşünülür?

Romatizmal ateş.

Varisella (Suçiçeği)’ nın belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Varisella döküntüsünün başlangıcı hafif halsizlik, iştahsızlık ve ateş gibi prodromal semptomlardan 1-2 gün sonra olur. Döküntü gövde ve saçlı deride başlar, önceleri belli belirsiz makül şeklinde iken, daha sonra vezikül halini alır.

Rozeola infantumun belirtilerini tanımlayınız.

Rozeola infantum genellikle 6 ay-3 yaş arasındaki çocukları etkiler. Aniden başlayan ve 3-5 gün süren, febril konvülziyonlara neden olabilen yüksek ateş ile karakterizedir. Döküntü, ateş normale düştüğünde ortaya çıkar.

Kardiyopulmoner arrest ile gelen bir çocuğa sodyum bikarbonat başlangıçta hangi dozda verilmelidir?

1 mEq/kg.

Pediyatrik (yeni yürümeye başlayan ve daha büyük) hastalarda normal sistolik kan basıncı (SKB) nasıl hesaplanır?

Ortalama SKB (mm Hg) = (hastanın yaşı x 2) + 90
Normalin alt sınırı olan SKB (mm Hg) = (hastanın yaşı x 2) + 70
Miyadında yenidoğanda SKB 60 mm Hg civarındadır.

Oniki aylıktan büyük bir hastada orak hücreli anemi nasıl ortaya çıkar?

Başlangıç semptomları sıklıkla eklemlerde, kemiklerde ve karında ağrı şeklindedir. Çocukta abdominal hassasiyet ve hatta rijidite bulunabilir. Hafif ikter ve anemi olabilir.

Eritema infeksiyozum (beşinci hastalık ya da tokatlanmış yanak sendromu)’ lu bir çocuk nasıl görünür?

Beşinci hastalık tipik olarak infantları ya da erişkinleri infekte etmez. Prodromal semptom yoktur. Hastalık genellikle aniden yanaklarda ortaya çıkan eritem, arkasından gövde ve ekstremitelerde makülopapüler döküntü ve bu döküntülerin zamanla dantel gibi bir görünüme kavuşması şeklinde seyreder.

Hangi mikroorganizma tipik olarak paronişiye sebep olur?

Staphylococcus.

Myastenya gravis nasıl ortaya çıkar?

İstemli kaslarda güçsüzlük, genellikle ekstraokuler kaslarda.Tanının doğrulanması edrofonyum (Tensilon) testine bağlıdır. Tedavi; nörolojik konsültasyon, antikolinesterazlar, steroidler ve timektomidir.

Hangi görme defekti tipik olarak optik kiasmadaki lezyonlarla ilişkilidir?

Bitemporal hemianopsi

Nöroleptik malign sendromun belirti ve bulgularını tanımlayın.

Kas rijiditesi, otonomik bozukluklar ve akut organik beyin sendromu. Kan basıncında ve nabızda ileri derecede dalgalanmalar olur ve 42˚C (108˚F)  kadar yüksek bir ateş olabilir. Myoglobinüri ile sonuçlanan kas nekrozu oluşabilir.

Bir çocukta septik artrite sıklıkla hangi mikroorganizma neden olur?

 Staphylococcus aureus.

Bir adolesanda septik artrite sıklıkla hangi mikroorganizma neden olur?

Neisseria gonorrhoeae.

Tansiyon pnömotoraksın fizik muayene bulguları nelerdir?

Takipne, tek taraflı solunum seslerinin olmaması, taşikardi, solukluk, terleme, siyanoz, trakeal deviasyon, hipotansiyon, boyun venlerinde dolgunluk.

Bakteriyel pnömoniye yaşamın ilk haftası dışında en sık hangi mikroorganizma yol açar?

Streptococcus pneumoniae.

Çocuklarda karın ağrısının en sık nedeni nedir?

Kabızlık.

İki yaşından küçük çocuklarda intestinal obstruksiyonun en sık sebebi nedir?

İnvajinasyon.

Lokal anestezikler kan beyin bariyerini geçebilirmi?

Evet. Lokal anesteziklerin sistemik toksik reaksiyonlarının çoğu santral sinir sistemi veya kardiyovasküler sistemi de etkiler.

Tromboflebitin en sık görüldüğü yer neresidir?

Özellikle musculus soleus’ta olmak üzere, derin baldır kaslarında görülür.

Aort darlığının en sık sebepleri nelerdir?

Romatizmal ateş ve konjenital bikuspit kapak hastalığı.

Çocuklarda pulsus paradoksusun en sık sebebi nedir?

Astım

Wolff-Parkinson-White sendromu ile ilişkili olarak görülen en sık disritmi nedir?

Paroksismal atriyal taşikardi

Hangi cinsiyette semptomatik safrataşı gelişme ihitimali daha yüksektir?

Kızlarda.

Hangi tip ülser en sıktır?

Duodenal ülserler gastrik ülserlerden daha sık görülmektedir.

Gözü kırmızı olmayan, göz ağrısı ve görme keskinliğinde azalma olan bir hastada tanı nedir?

Optik nörit

Hangi hastalık retrobulbar optik nöritle ilişkilidir?

Multiple skleroz

Üçüncü kraniyal sinir basısı sonucu oluşan midriyazis, antikolinerjikler veya midriyatikler nedeniyle oluşan midriyazisten nasıl ayırt edilir?

Üçüncü kranial sinir basısı nedeniyle oluşan midriyazis pilokarpin ile geri döner, diğer nedenlerde bu olmaz.

Hangi yaştaki çocukta kaflı endotrakeal tüp tercih edilir?

6 yaş.

Altı aylık bir çocuk için doğru endotrakeal tüp çapı nedir?

3.5-4.5 mm.

Bir yenidoğan için doğru endotrakeal tüp çapı nedir?

3.0-3.5mm. Prematür yenidoğan için 2.5-3.0 mm ET tüp kullan.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--