30 Eylül 2010 Perşembe

Karışık Tıbbi Sorular ve Cevapları 2. Bölüm

Sponsorlu Bağlantılar:

Orbital enfeksiyonların en sık nedeni nedir?

Staphylococcus aureus. Periorbital enfeksiyonlara genellikle H. İnfluenzae yol açar.

Pediatrik bakteriyeminin en sık nedeni nedir?

Streptococcus pneumonia.

Bir hasta kesik kesik öksürük  ve doğumdan sonra ilk birkaç hafta içinde konjunktivit hikayesi  ile geliyor. Bu tip pnömoniye yol açan nedir?

Chlamydia trachomatis.

Pediatrik hastada viral pnömoninin en sık nedeni nedir?

RSV.

Çocuklarda en sık görülen astım tipi nedir?

Tip I olan ekstrinsik astım. IgE aracılı erken hipersensitivite reaksiyonu olup en sık nedenleri küf mantarları ve evcil hayvan tüyüdür.

Astım tedavisinde steroidlerin fonksiyonu nedir?

Steroidler cAMP’yi artırır, inflamasyonu azaltır ve adrenerjik ilaçlara β-adrenerjik cevapsızlık fonksiyonunu restore ederek yardım eder.

Hangi iki viral hastalık Reye sendromu için prodrom oluşturur?

Varisella (suçiçeği) ve İnfluenza B.

Reye sendromunun belirti ve bulguları nelerdir?

İrritabilite, hırçınlık ve sağ üst kadran hassasiyeti, İnfluenza B veya yakın zamanda geçirilen suçiçeği, papil ödemi, hipoglisemi ve nöbetler (seizures). Laboratuar sonuçları hipoglisemi, normalin 20 katından fazla amonyak seviyesi ve normal bilirubin seviyesini gösterir.

Reye sendromunun 5 evresini tanımlayınız.

Evre I : Kusma, ketarji ve karaciğer disfonksiyonu.
Evre II: Disoryantasyon, hırçınlık, deliriyum, hiperventilasyon, derin tendon reflekslerinde artma, karaciğer disfonksiyonu, hipereksitabilite, taşipne, ateş, taşikardi, terleme ve pupiller dilatasyon.
Evre III: Koma, dekortike rijidite, artmış solunum sayısı ve %50 mortalite oranı.
Evre IV: Koma, deserebre postür, oküler reflekslerin kaybı, korneal reflekslerin kaybı ve karaciğer hasarı.
Evre V : Derin tendon reflekslerinin kaybı, nöbetler, flasidite (gevşeklik), respiratuar arrest ve %95 mortalite.

Çocuklarda nöbetlerin tedavisinde kullanılan birinci, ikinci ve üçüncü seçenek ilaçlar nelerdir?

Birinci : Fenobarbital
İkinci   : Fenitoin
Üçüncü: Karbamazepin

Hangi hormonlar adrenal kortekste yapılır?

Mineralokortikoidler, glukokortikoidler ve adrenerjik steroidler. Hatırlayın: tuz, şeker ve seks (salt, sugar, sex).

Majör mineralokortikoid nedir?

Aldosteron. Aldosteron renin anjiotensin sistemiyle regüle edilir; sodyumun geri emilimini ve potasyumun atılımını artırır.

Majör glukokortikoid nedir?

Kortizol.

Adrenal bezin medullasında hangi hormonlar yapılır?

Epinefrin ve norepinefrin.

Addison hastalığı olan hastalarda tipik EKG bulguları nelerdir?

Hiperkalemi nedeniyle uzun sivri T dalgaları beklenir.

SIADH ile hangi anahtar laboratuar sonuçları beklenir?

Düşük serum sodyum seviyeleri ve yüksek idrar sodyum seviyeleri (örneğin, >30)

Eğer bir lezyon sağ hemisferdeyse, gözler hangi yöne deviye olacaktır?

Gözler lezyon tarafına doğru deviye olacaktır.

Eğer beyin sapında bir lezyon varsa, gözler hangi yöne deviye olacaktır?

Beyin sapındaki lezyondan uzak tarafa.

İntrakraniyal kanamanın en sık görüldüğü intraparankimal bölge neresidir?

Putamen.

Pediatrik özefagusta yabancı bir cisim en sık nerede takılır?

Krikofarengeal daralmanın olduğu yerde.

Evcil hayvanlar Yersinia bulaştırır mı?

Evet., özellikle yavru köpekler.

Bir kız çocuğunda üriner sistem enfeksiyonunun en sık nedeni nedir?

E. coli

Beş yaşındaki nöbet geçiren bir çocuk için birinci basamak tedavi nedir?

Fenobarbital.

İntrinsik renal yetmezliğin en sık nedeni nedir?

Akut tübüler nekroz.

Üremik bir hastada kardiyak arrestin en sık nedeni nedir?

Hiperkalemi.

İV ilaç bağımlılarındaki sağ taraflı endokarditin en sık nedeni nedir?

Staphylococcus aureus.

İV ilaç bağımlılarında genellikle hangi kapak etkilenir?

Triküspit.

Bir İV ilaç bağımlısında osteomiyelit veya septik artritin en sık nedeni nedir?

Serratia marcescens.

Kronik ağır metal zehirlenmesinin en sık nedeni nedir?

Kurşun. Arsenik en sık görülen akut ağır metal zehirlenmesidir.

Steroidler toksik epidermal nekrolizin tedavisinde etkili midir?

Hayır.

Eritema nodozum hangi tip gastroenteritle ilişkilidir?

Yersinia.

Bir erkek bebek kusma ve 2 saattir süren inatçı ağlama ile acil servise getiriliyor. Muayenede bir testis hassas ve büyük. En sık neden nedir?

Testis torsiyonu.

Bir çocuk diş etinin mavimsi renk değişikliği ile geliyor. Hangi tanıdan şüphelenmelisiniz?

Kronik kurşun zehirlenmesi. Bu durumda eritrosit protoporfirin seviyesinin yükselmesi beklenir.

Özefagusun anatomik zayıflığı nedir?

Serozanın olmaması.

Hangi bozukluğun Eritema nodozumla karıştırılması en muhtemeldir?

Selülit.

Eritema nodozum nedir?

Deri ve subkutan dokunun hassas kırmızı nodüllerle karakterize inflamatuar hastalığıdır.Nodüller genellikle pretibial alanda bulunur. Bu durum tipik olarak genç erişkinleri etkiler. Primer nedenleri streptokoksal enfeksiyonlar ve sarkoidozdur.
Çocuklarda en sık neden özellikle streptokokların yol açtığı üriner sistem enfeksiyonudur. Diğer nedenler içinde lepra, tüberküloz, psittakoz, ülseratif kolit ve ilaç reaksiyonu bulunur.

Çocuklarda en sık görülen disritmi nedir?

Paroksismal atriyal taşikardi.

Dik pozisyonda çekilen bir göğüs röntgeninde sağ kalp yetmezliğinin en erken radyografik bulgusu  nedir?

Pulmoner vasküler yapıların apikal redistrübisyonu.

Hiponatreminin en sık nedeni nedir?

Dilüsyon.

Asetabulum fraktürü hangi sinirin hasarlanmasıyla ilişkili olabilir?

Siyatik sinir.

Normal anyon gaplı matabolik asidozun nedenleri nelerdir?

Diyare, amonyum klorid, renal tübüler asidoz, renal interstisiyel hastalık, hipoadrenalizm, üreterosigmoidostomi ve asetazolamid.

Respiratuar alkalozun bazı sık görülen nedenleri nelerdir?

Respiratuar alkaloz;  7.45 ‘in üzerinde bir pH ve 35’in altında bir pCO2 olarak tanımlanır. Hiperventilasyona yol açabilen her olay respiratuar alkalozun sık görülen nedenleri arasında bulunur (şok, sepsis, travma, astım, pulmoner emboli, anemi, hepatik yetmezlik, sıcak çarpması, ve yorgunluk, heyecan, salisilat zehirlenmesi, hipoksemi, gebelik, uygunsuz mekanik ventilasyon gibi). Alkaloz oksijen disasosiasyon eğrisini sola kaydırır. Aynı zamanda serebrovasküler konstriksiyona neden olur. Böbrekler bikarbonatı ekskrete ederek respiratuar alkalozu kompanze eder.  

Nörojenik şok nasıl tedavi edilir?

Sıvı açığının replasmanı ve bunu takiben vazopressörler.

Bir göğüs röntgeninde konjestif kalp yetmezliğinin görüntüsü sırasıyla nasıldır?

Başlangıçta kan akımının sefalizasyon ve redistribüsyonuna bağlı olarak interstisiyel ödem görünüşünün delilleri olan Kerley B çizgileri ve perihiler dolgunluk gözlenir. Bu bulguları tipik kelebek görünümünde alveolar infiltratlar izler. Sonunda belirgin pulmoner ödem ve efüzyonlar aşikar olur.

Sporadik ensefalitin en sık nedeni nedir?

Herpes simplex virus.

Wolf-Parkinson-White sendromunun klasik EKG bulgusu nedir?

QRS dalgasının çıkan kolunda değişiklik, delta dalgası.

Endemik ensefalitin ilk atağından genellikle hangi ajan sorumludur?

Arbovirus.

Ani atrial fibrilasyonla gelen Wolf-Parkinson-White sendromlu anstabil bir hasta için en iyi tedavi nedir?

Şok.

Dijitallerle ilişkili olarak en sık görülen disritmiler nelerdir?

Prematür ventriküler kontraksiyonlar (PVC) en sık görülenidir. AV blok ve blok ile birlikte görülen Paroksismal supraventriküler taşikardi (PSVT) diğer sık görülenlerdir. Ventriküler taşikardi ve junctional taşikardi aritmileri genellikle dijitallerle ilişkili değildir.

Lityum toksisitesiyle ilişkili olan belirti, bulgu ve EKG bulgularını tanımlayınız.

Halsizlik, tremor, ve T dalgalarında düzleşme.

Kızamık aşısından kaç gün sonra ateş ve döküntü gelişmesi beklenebilir?

7-10 gün.

Akut otitis medianın en sık komplikasyonu nedir?

Timpanik membran perforasyonu. Diğer komplikasyonları mastoidit, kolesteatom ve intrakraniyal enfeksiyonlardır.

Mallet finger (çekiç parmak) deformitesini tanımlayınız.

Çekiç parmak deformitesi parmak tam ekstansiyonda iken DİP eklemin zorlu fleksiyonu ile oluşur. Deformite; ya distal ekstansör tendonun rüptürü, ya da dorsal plate avulsiyonu ile distal falankstaki tendon yapışma yerinin avulsiyon kırığı sonucunda oluşur.

Laringotrakeitin ilk atağına genellikle hangi ajan neden olur?

Parainfluenza virus tip I.

Hangi jinekolojik enfeksiyon kötü kokulu, kaşıntılı, beyaz-grimsi ve bazen de köpüklü vajinal akıntı ile ortaya çıkar?

Trikomoniazis.

Üst motor nöron lezyonunun bulguları nelerdir?

Üst motor nöron lezyonu kortikospinal traktusu etkiler. Lezyonlar genellikle aşağıdaki bulgular ile paraliziye neden olurlar:

1) Başlangıçta kas tonusunda kayıp, sonra spastisite ile sonuçlanan tonus artışı.
2) Babinski bulgusu.
3) Yüzeyel reflekslerin kaybı.
4) Artmış derin tendon refleksleri.

Alt motor nöron lezyonu ön boynuz hücre aksonlarını tutar. Bu lezyonlar azalmış kas tonusu ile paraliziye neden olur ve atrofiye yol açar.

Hangi durum sıklıkla oküler bulber defisitlerle ortaya çıkar?

Botulizm zehirlenmesi. Myasthenia gravis’ li hastalar da benzer şekilde görülebilir. Difteri toksini nadiren oküler bulber defisitlere yol açabilir.

Myasthenia gravis’ in belirti ve bulgularını tanımlayınız.

Güçsüzlük, çabuk yorulma, pitozis, diplopi ve bulanık görme hastaların % 40-70’ inde başlangıç semptomlarıdır. Bulber kas zayıflığı da dizartri ve disfajiyle kendini gösterir.

Botulizm zehirlenmesinin belirtilerini tanımlayınız.

Botulizm zehirlenmesi sıklıkla oküler bulber defisitlerle ortaya çıkar. Genellikle duyusal anormallikler olmadan simetrik desendan güçsüzlük de gelişir.Diğer klasik belirtiler disfaji, ağız kuruluğu, diplopi, dizartridir, ve derin tendon reflekslerinde azalma ya da kayıp olabilir.

Guillain-Barré Hastalığı’ nın bulgu ve belirtilerini tanımlayınız.

Guillain-Barré Hastalığı klasik olarak bacaklardan başlayıp kollara ya da gövdeye doğru asendan yayılan simetrik güçsüzlükle kendini gösterir. Distaldeki güçsüzlük genellikle proksimaldekinden daha fazladır. Hastalık nadiren kraniyal sinir tutulumu ile başlar.

Hangi sinir elin hem dorsal hem de volar yüzünün duyusunu sağlar?

Ulnar sinir. Radial sinir primer olarak elin dorsalinin, median sinir ise volar yüzünün duyusunu sağlar.

Viral labirentit veya vestibüler nöritin temel özellikleri nelerdir?

Vertigo şiddetlidir, genellikle bulantı ve kusma ile birlikte 3-5 gün sürer. Semptomlar genellikle 3-6 haftadan sonra geriler. Şiddetli dönemde  spontan nistagmus görülebilir.

--> DOKTOR YAKLAŞIMLARI ANA SAYFASINA DÖN <--