19 Eylül 2010 Pazar

Medical reminders - A

Sponsorlu Bağlantılar:

Abdominal pain
(‘’red flags’’ for medical attention)
Abdominal ağrı
(Medikal yönden önemli uyarılar)
Fever persistent
İnatçı ateş
Loss of weight
Kilo kaybı
Anal diseases (perianal findings)
Anal hastalıklar (perianal bulgular)
Away from midline
Orta hat
Growth retardation
Büyüme geriliği
Stool Guiac positive
Gaitada Guiac pozitifliği


Achrondroplasia
Akrondroplazi
Autosomal dominant
Otozomal baskınlık
Cervical spine stenosis
Servikal omurga stenozu
Hydrocephalus
Hidrosefali
Orthopedic (tibial bowing)
Ortopedik (tibial eğilme)
Nasal bridge (low/flat)
Nasal köprü
Developmental delay (hypotonia)
Gelişme  geriliği (hipotoni)
Respiratory distress (b/c small chest or airway obstruction due to bony anomaly)
Solunum güçlüğü (kemik anomalisine bağlı küçük göğüs veya hava yolu tıkanıklığına bağlı)
Old paternal age usually are related to it
Genellikle ileri baba yaşı ile ilişkili


Acne (causes or irritants)
Sivilce (nedenler ya da irritanlar)
Androgen
Androjen
Bacteria
Bakteri
Cosmetics
Kozmetikler
Drugs
İlaçlar
Emotional stress
Duygusal stres
Free fatty acid (in the skin)
Serbest yağ asidi (ciltte)


Acne (topical treatment)
Akne (bölgesel tedavisi)
A-retin
Retinoik asit –A vit-
Benzoyl peroxide
Benzoil peroksit
Clindamycin/eryhromycin
Klindamisin/eritromisin


Acute glomerulonephritis
(clinical features)
Akut  glomerülonefrit
(klinik özellikleri)
Normal (Ig A) or low C3
Normal (IgA) veya düşük C3 düzeyi
Edema
Ödem
Proteinuria
Proteinüri
Hypertension
Hipertansiyon
RBC or RBC cast
Eritrosit veya eritrosit kümesi (hematüri)
Oliguria (renal insufficiency)
Oligüri (böbrek yetmezliği)


Acute lymphoblastic leukemia
(poor prognostic factors)
Akut lenfoblastik lösemi
(kötü prognostik etmenler)
Lymphoblast high
Lenfoblast fazlalığı
Younger than one year old
Bir yaştan küçük olma
Male
Erkek
Philadelphia marker
Filedelfiya belirteci
Hb>10
Hb > 10
Older than ten
On yaşından büyük
Blood cells>50,000
Kan hücreleri > 50,000
Lymph node enlarged
Lenfatik nodül  büyümesi
Anterior mediastinum masses
Anterior mediastende kitleler
T-cells
T- hücreleri
Induction>4 weeks
Endüksiyon > 4 hafta
Chromosome < 46
Kromozom < 46


Addison’s disease (clinical features)
Addison hastalığı (klinik özellikleri)
Anorexia
Anoreksia
Diarrhea
İshal
Dehydration
Su kaybı
Increased K+
 K+ yüksekliği
Skin pigmentation
Deri pigmentasyonu
Orthostatic hypotension
Ortostatik hipotansiyo
Na level is abnormal
Anormal Sodyum düzeyi


ADHD (causes or associations)
ADHD (nedenler ya da ilişkiler)
Diet (malnutrition)
Diyet (beslenme bozukluğu)
Exposed to toxin (lead poisoning)
Toksine maruz kalma (kurşun zehirlenmesi)
Fetal alcohol syndrome
Fetal alkol sendromu
Iron deficiency
Demir eksikliği
Congenital (genetics or metabolic)
Doğuştan (genetik ya da metabolik)
Infection (brain or ears)
Enfeksiyon (beyin ya da kulaklar)
Traumatic brain injuries
Travmatik beyin hasarları


Adolescent anticipatory guidance
Ergene erken rehberlik
Avoid abusing drugs/alcohol
Uyuşturu ve alkol kullanımından uzak durma
Belt (seat belts)
Emniyet kemeri
Condoms
Kondom
Don’t drive drunk
Alkollü araç sürmeme
Exercise
Spor yapmak
Fruit; not fat
Meyve yeme; yağlı yememe
Gangs/guns; conflict resolution
Çeteler/silahlar; çelişkili kararlar
Help each other
Birbirine yardım etmekAicardi syndrome
Aicardi sendromu
Agenesis of corpus callosum
Korpus kallozum agenezisi
Infantile spasms
Infantil kasılmalar
Chorioretinal lacunae
Koriyoretinal boşluklar
Abnormal vertebrates
Anormal omurgalar
Rib anomaly
Kaburga bozukluğu
Dandy-Walker malformation
Dandy-Walker malformasyonu
IQ impaired
Düşük IQ


AIDS (maternal HIV)
(management of infant)
AIDS (anneden geçen HIV)
(bebeğin yönetimi)
AZT (antiviral therapy)
AZT (AZT: 3-’azido-3’-deoksitimidin) (antiviral tedavi)
Bottle-feeding
Biberonla besleme
C-section
Sezaryen doğum
Diagnosis on baby (PCR)
Bebeğe tanı koyma (PCR)


Albinism (key features)
Albinizm (önemli özellikleri)
Physical health is normal
Fiziksel olarak sağlıklı
Interaction (social life) is fair
Etkileşimi (sosyal yaşam) güzel
Growth is fine
Büyüme iyi
Mental health is normal
Zihinsel sağlık normal
Eyes are involved
Gözler tutulmuş
Night trouble
Gece rahatsızlık çekme
Tumor potential (but melanoma is very rare)
Potansiyel tümor (ama melanom çok ender)
Skin vulnerable to sunburn
Deri güneş yanığına hassas


Alcohol Withdrawal
(clinical features)
Alkol çekilme
(klinik özellikler)
Epileptic activity
Epileptik aktivite
Tremors
Titreme
Hallucination
Hayal görme
Anxiety/anorexia
Endişe/iştahsızlık
Nausea/vomiting
Mide bulantısı/kusma
Organic brain changes (delirium)
Organik beyin değişimleri (sayıklama)
Loss of memory/orientation
Hafıza kaybı/oryantasyon


Allergic child (allergens)
Allerjik çocuk (duyarganlar)
Animals
Hayvanlar
Basement
Bodrum kat
Cigarette
Sigara
Dust
Toz
Encased Bedding
Üstü tamamen örtülü uyuma
Floors carpeting
Zemini halı döşeme
Allergic Rhinitis (complications)
Allerjik Rinit (komplikasyonlar)

Adenoidal hypertrophy
Adenoidal hipertroifi
Loss of hearing
İşitme kaybı
Loss of smell sensation
Koklama duyusu kaybı
Ear infection
Kulak enfeksiyonu
Red eyes
Kızarık gözler
Gum/teeth anomaly
Dişeti/diş anormalliği
Itching
Kaşınma
Chronic sinusitis
Kronik sinüzit
Speech delay
Konuşmada gecikme


Allergy to milk protein
(clinical features)
Süt proteini allerjisi
(klinik özellikler)
Albumin is low
Düşük Albumin
Blood loss (bloody stool)
Kan kaybı (dışkıda kan)
Chronic diarrhea
Kronik ishal
Distended abdomen
Şiş karın
Emesis
Kusma
Failure to thrive
Büyüme geriliği


Alpoecia (hair loss-etiologies)
Kellik (saç dökülmesi-etiyoloji)
Alopecia Areata
Alopesia Areata
Lesion/Trauma
Lezyon/Travma
Oral Contraceptive Pills
Oral gebelik önleyici haplar
Poisons/Drugs
Zehirler/Uyuşturucular
Endocrine/Metabolic
Endokrin/Metabolik
Congenital
Doğuştan
Infections
Enfeksiyonlar
Anorexia Nervosa
Anoreksiya Nervoza


Anemia (important historical data)
Kansızlık (önemli öykü)
Age/sex
Yaş/seks
Nutrition/Pica/Picky
Beslenme/Pika/Huysuzluk
Ethnicity
Etnik köken
Medication (rifampin, antimalarials)
Tıbbi tedavi (rifampim, sıtmaya karşılar)
Infection
Enfeksiyon
Congenital/Family HX
Kalıtsal/Ailesel öykü
Stools (Occult bleeding, also Urine/Jaundice)
Gaita (Gizli kanama, İdrarda da/Sarılık)


Angelman syndrome
Angelman sedromu
Abnormal EEG
Anormal EEG
Neural-seizure d/o
Sinirsel-nöbet d/o
Gait anomaly (puppet-like)
Yürüyüş bozukluğu (kukla gibi)
Epidermal hypopigmentation
Epidermal hipopigmentasyon
Laughter
Kahkaha
MR
Zeka geriliği (MR:Mental Retardation)
Absent speech
Konuşamanın olmayışı
Nystagmus
Göz titremesi
Sleep disorder
Uyku bozukluğu


Anorexia nervosa
(poor prognostic factors)
Anoreksiya nervoza
(zayıf prognostik etmenler)
Non-responsive to intervention
Tedaviye yanıtsızlık
Education poor
Yetersiz eğitim
Relative’s similar condition
Akrabalarda benzer durum
Vomiting
Kusma
Obesity
Şişmanlık
Social dysfunction
Sosyal işlevsizlik
Aged (old at onset)
Yaş (başlangıçtaki yaş)


Aortic aneurysms (risc factors)
It present with pulsatile abdominal mass
(remember this mass)
Aortik anevrizmalar (risk etmenleri)
(Karında pulstil kitle şeklinde ortaya çıkar)
(Kitleyi düşün)
Marfan syndrome
Marfan sendromu
Atherosclerosis
Ateroskleroz
Syphilis
Frengi
Smoking
Sigara kullanma
Injury/infection
Yara/enfeksiyon
Vasculer disease
Vasküler hastalık
Elevated blood pressure
Kan basıncında yükseklik


Apert syndrome
Apert sendromu
Apnea (choanal stenosis)
Apne (koanal daralma)
Premature closure of cranial sutures
(chraniosynostosis)
Kranial sütürlerin erken kapanması (kraniyosinostoz)
Extremity (syndactiliy, thumb anomalies)
Ekstremite (baş parmak anormalliği)
Retarded
Zeka geriliği
Tall forehead
Uzun alın


Asthma (etiologies/triggers)
Astım (etiyoloji/tetikleyiciler)
Allergens
Allergenler
Stres
Stres
Tobacco smoke
Tütün içilmesi
Hereditary
Kalıtsal
Medications
İlaçlar
Animals
Hayvanlar
Thyroid dysfunction
Tiroid işlevsizliği
Infection
Enfeksiyon
Cold air
Soğuk hava


Asthma (factors in asthma scores)
Astım (astım skorlamsındaki unsurlar)
Sound (breath sounds)
Ses (solunum sesleri)
CNS function/mental status
SSS fonksiyonu/mental durum
O2 requirement/cynanosis
O2 gereksinimi
Retraction
Retraksiyon
Expiratory wheeze
Hışıltılı soluma


Atherosclerosis (risc factors)
Ateroskleroz (risk etmenleri)
Smoking
Sigara kullanma
Cholesterol
Kolesterol
Low HDL
Düşük HDL
Elevated blood pressure
Yüksek tansiyon
Relatives (positive family history)
Akrabalar (aile öyküsünün olması)
Obesity
Şişmanlık
Stres/sex (male>female)
Stres/seks (erkek>kadın)
Inactivity
Eylemsizlik
Sugar (diabetes)
Şeker (diyabet)


Autism (evaluation)
Otizm (değerlendirme)
Audiology
Odiyoloji
UA and CBC
İdrar ve tam kan
Thyroids
Tiroidler
Infection (TORCH)
Enfeksiyon (TORCH)
Seizure (CT/MRI/EEG)
Nöbet (BBT/MRG/EEG)
Toxin (lead)
Toksin (kurşun)
Inborn errors
Doğuştan hatalar
Chromosome and fragile X
Kromozom ve kırılgan X
Speech
Konuşma