29 Eylül 2010 Çarşamba

Omurganın Yapısı, Omurganın Bütünlüğü

Sponsorlu Bağlantılar:

Omurga Yapısı, Omurganın Bütününün Okunması

Boyutları­: Omurganın uzunluğu 75 cm'dir. Omurganın çapı­nın en fazla olduğu sakrumun tabanı hizası­dır.

Eğrilikleri; Bu eğrilikler iki türlüdür:

1.Önden arka­ya
2.Yan

Omurganın boyun ve bel parçasın­da öne bakan bir konvekslik gö­ğüs ve sakrum bölümün­de öne bakan bir kon­kavlık vardır.

Bu eğrilikler yaş ilerledikçe değişir. Yeni doğanlarda omurganın yalnız göğüs bölümün­de konkavlığı öne bakan bir eğriliği vardır. Diğer iki eğrilik­ler belli belirsizdir. Çocuk oturmağa ve yürümeğe başla­dıktan sonradır ki önce boyunda son­ra belde eğrilikler başlar.

Yan eğrilikler, 4, 5, ­6 ncı göğüs omur­larının hizasında görülen hafif bir eğrilik olup, bunun çok vakalar­da konkavlık sola bakar, skolyoz a­dı alan bu yan eğri­liklerin de sonra­dan olduğu kabul edilmekte ve çeşitli sebep­lere bağlanılmaktadır. (Özel ola­rak mektep sıraların­daki kötü oturma alışkanlı­kları bunların içindedir).

Omurganın dış görünüşü

Omurganın oynayabilen kıs­mı sakrumun üstündeki kalan parç­ası olup bunun çapı yukarıdan aşağı doğru çoğa­lır yani omur­ların büyük­lüğü sakruma kadar, gittik­çe artar. Omurganın sakrumdan son­raki parça­sı ise hareketli olup bu bölü­mün çapı ise aşağı doğru gittik­çe azalır.

Omurganın bütününün ön yüzü o­mur cisimlerinin üst üs­te gelmele­rinden meydana gelen ortada bir kolon gösterir.

Omurganın arka yüzün­de orta çizgi üzerinde diken­si çıkıntıların üst üste durmasından meydana gelen bir ibik ile yan­larda uzunluğuna bir oluk gös­terir bu oluk iç yan­da dikensi çıkıntı, dış yanda ek­lem çıkıntılar ve enine çıkıntılarla dipte de omurların laminaları ile sınır­lıdır.

Omurganın yan yüzlerinde omurların sapları ile bunların aralarındaki omurlararası delikle­ri vardır.

Omurga kanalı; Omur deliklerinin üst üste gelmesinden meydana gelen bu kanal, boyunda ve bel­de üçgen prizmatik biçimde, göğüs bölü­münde ise hemen silindiriktir.

Kanalın genişliği; omurganın hare­keti fazla olan boyun ve bel bölümlerin­de göğüs bölümlerine naza­ran daha fazladır.

Omurların gelişmesi ve kemikleşmesi; Her bir omur­da döl yatağı içi hayatının üçüncü ayında görüien ilkel kemikleşme noktası vardır. Bunlar­dan biri cisimde ikisi yanlar­dadır. Yanlardakiler üç ve dört yaş arasında cismin­ki ile birleşirler.

Her omurun çıkınlıları üzerin­de beş tane ikincil (sekonder) kemik­leşme noktaları vardır, biri di­ken çıkıntı tepesinde, birer­den iki tane yanlarda enine çıkıntıların tepesinde, bi­ri cismin üst yü­zünde olmak üze­re bulunurlar, sonuncular cismin üst ve alt yüzünde lamel şeklinde bir kemik parçası görünüşünde olduk­larından epifiz diskleri adı alır. Bunlar on ile on dört yaş arasın­da görülürler; 20 - 25 yaş arasında gelişmeleri so­na erer, ve kemik üzerinde hiçbir kıkırdak kısım kal­maz yani kemikleşme noktaların­dan başlayan bölümler birbirleriyle tamamı i­le birleşmiş olurlar. Sakrumun omurları­nın birbiriyle birleşmesi i­se otuz yaşında tamamla­nır.


--> İnsan Anatomisi ve Omurga Bilgileri Ana Sayfasına Dön <--