4 Eylül 2010 Cumartesi

Hamilelikte Dusuk, Gebelikte Dusuk Riski

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelikte Düşük Tehlikesi, Hamilelikte Düşük Yapma Tehlikesi

Gebeli­ğin 28. haftadan önce sonuçlanmasına «düşük (Abortus) “Gebelik Düşük”» denir. Normal gebelik süresini 40 hafta kab­ul edersek, 28. haftaya kadar olanlar düşük, 28-38. haftalar arası ise erken do­ğum olarak adlandırılır.

Düşükler kendiliğinden (spontan) ve müdahaleli (provoke) olabilirler.

Normal gebelik süresi 40 hafta olarak ka­bul edilir. Gebeliğin 20. haftaya kadar kendiliğinden sonlanmasına düşük ve 20-28. hafta­lar arasında sonlanmasına immatür doğum (olgun olmayan doğum) denir. Doğumun 28-37. gebelik haftaları arasın­da olması ise erken doğum adını alır.
Düşükler kendiliğinden (spontan) veya girişime bağlı (provake) ola­bilir. Genel olarak tabiatta düşükler normal doğumlardan daha fazladır. Başka bir ifadeyle döllenen her 100 yumurtanın yaklaşık 60'ı düşükle, 40 tanesi ise doğum­la sonlanır. Kendiliğin­den oluşan düşüklerin birçok nede­ni vardır.

Özellikle ilk üç ay içinde olan düşüklerin nedenleri arasında kromozom anoma­lileri % 60-70'lik bir yere sahiptir. Bu kromozom anomalileri büyük ço­ğunlukla sözkonusu gebeliğe aittirler ve tekrarlama eğilimi göster­mezler. Mikrodisseksiyon yön­temiyle yapılan araştırmalarda, özellikle erken düşüklerde % 90'a varan oran­larda beyin ve omurgayı tutan sakatlıklar saptanmıştır. Bunların yanısıra yüksek ateşle sey­reden hasta­lıklar, zehirlenmeler, rahim anomalileri gibi bazı faktör­ler de düşüğe yol açabilir. Ancak yukarda veri­len oranlardan da anlaşıldığı gibi düşük, yaşama şansı olmayan ağır kromozom anomalili ve sakat gebeliklerin tabiat tarafından sonla­ndırılmasıdır.

Kendiliğinden oluşan düşüklerin birçok nedenleri vardır. Bu nedenleri şu şekil­de sıralayabiliriz:

1- Cinsel organlardaki anomaliler:
Rahimin arkaya dönük ya da yapışık olması, normalden ufak oluşu, ağzının yır­tıklığı ya da adale sisteminin doğuştan yetersizli­ği, aynı zamanda yine doğuştan ol­an bazı anomaliler düşüğe yol açabilir.

2- Genel nedenler:
Düşüğe neden olabilecek özel durum­lar da şöylece özetle­nebilir:
• Yüksek ateşli hastalıklar. Kızıl, kızamık, difteri, zatürree vb.,
• Uzun süren hastalıklar. Frengi, tüberküloz, sıtma, kalp ye­tersizliği, böbrek hastalıkları,
• İç salgı bezlerinin bozuklukları.
Halk arasında «üstüne görme» denen olayı düşünerek hiç­bir zaman doktora gitmeyi ihmal etmeyiniz.
Ayrıca, kanama düşükten başka nedenlerle de olabilir:
• Dış gebelik,
• Rahim ağzındaki yara­lar,
• Rahim ağzı ve vaginadaki varisler, vb.
Kanamanın hangi neden­lerle olduğunu anlayıp tedavi edebi­lecek kimse ancak doktorunuzdur.

Hamilelikte Düşük Riski Nasıl Azaltılır?

Gebe bir kadının nelere dikkat etmesi gerektiğini daha ön­ce anlatmıştık. Şimdi size özellikle dikkat etmeniz gereken durum­ları kısaca bir daha söyleyelim:

1 -Aşırı hareketler­den kaçınmak, Düzenli olarak tuvalete çıkmak, Gerektiği gibi beslenmek, vb.
2-Gebelik kuşkusunda hemen doktora başvurup gebeliği kesin olarak sap­tamak ve ondan sonra doktorun öğütlerine uy­mak, gerekli olan muayeneleri yap­tırmak.
3-Yukarıda sözü edilen düşük belirtilerin­den herhangi birisi­nin görülmesi halinde hiç vakit kaybetmeden doktora haber ver­mek gerekir.

Şikâyetleriniz bir düşük olasılığından kaynaklanıyorsa, dokto­runuz gereken ilaçları vere­cek ve dinlenmenizi sizden önemle is­teyecektir. Günümüzde düşüğe engel olmak amacıyla han­gi ilacı kullanırsanız kullanınız, eğer yatak istirahati yapmazsanız sonuç sizin için yeterince iyi olmayacaktır.
Başka bir deyişle, yatak istirahati düşüğe engel olmak için en güçlü ilaçtır. Bu noktaya gerektiği kadar önem verirseniz sorunun önemli bir kıs­mını çözümlemiş olursunuz.