12 Eylül 2010 Pazar

Amniyosentez Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar:

Amniyosentez Nedir

Amniyosentez kromozomal ve bi­yokimyasal bozuklukların doğum öncesi tanısı için amniyotik sıvıdan ör­nek alınmasıdır. Bu amaçla amniyotik sıvı ile bu sıvıya dökülen hücreler incelenir. Amniyosentez genel­likle gebeliğin 16. haftasından sonra uygulanır; böylece aspire edilen amniyotik sıvı uterus içi hacmini kontraksiyonlara yol açacak kadar değiştirmemiş olur. Amniyosentezin ikinci trimesterde yapılma­sı fetusun travmatize edilme riskini azalt­maktadır. Bununla birlikte, araştırmacılar am­niyosentezin daha erken dönemlerde, örneğin ge­beliğin 12. haftasından sonra yapılmasının avantajlı olabileceğini savunmaktadır. Amniyosentezin daha erken uygulanmasının yararları­nın saptanması ve gü­venilirliğinin belirlenmesi için daha fazla araştırmaya gerek vardır. (amiyosentez sonuçları)

Koriyon Villüs Örneklemesi (CVS)

Fetal kaynaklı dokuların, amniyosentezden daha erken bir evrede (16. haftadan önce) elde edi­lebilmesi için koriyonik villüs örneklemesi (Chorion Villus Sampling - CVS) geliştirilmiştir. Bu teknik sayesinde amniyosentezde elde edilen dökülmüş hücrelerin ter­sine, bölün­me halinde olan aktif hücrelerden kültür ya­pılmakta ve bir anormallik saptandığında gebeliğin daha erken evrelerde sonlandırılması­na olanak sağ­lanmaktadır. Bununla beraber, CVS'de %2-3' lük fetal kayıp riski bulunmaktadır. Bu oran amniyosentezdeki riskten daha fazladır.

Koryonik villüslerin yüksek bölünme potansiyeli sa­yesinde karyotiplemenin 3-4 gün gibi kısa bir süre içinde yapılabilmesi mümkün olmaktadır. CVS'de elde edilen hücre sayısı genel­likle amniyosentezden daha fazla olduğu için bazı metabolik bozuklukların ve ciddi kalıtsal hastalıkların biyokimyasal teknikler ile tanın­ma olasılığı da yüksektir. (Amiyosentez sonrası)

CVS tekniğinin ilk geliştiril­diği yıllarda transservikal yol kullanılmaktaydı. Ancak, komplikasyon oran­larının yüksek oluşu ve pozis­yon ayarlamasında kar­şılaşılan zorluk nedeniyle transabdominal yol tercih edilir hale gelmiştir. Transabdominal yol ile yapılan CVS'de 19-20 G no'lu iğne amniyotik havuz yerine plasentaya doğru yönlendirilir. Burada da tüm işlemin ultrason kontrolü altında yapılması gereklidir. Bu neden­le transabdominal CVS uygulanması te­melde amniyosenteze benzemekte­dir.