8 Eylül 2010 Çarşamba

Hamilelikte Bakım, Gebelikte Bakım (Gebelik Döneminde Bakım)

Sponsorlu Bağlantılar:

Gebelikte Bakım, Gebelik Döneminde Annenin Bakımı

Bir kadın kendinde gebelikten kuşkulandığı zaman he­men bir doktora başvurmalıdır. Bu şekilde hareket etmekle ileride ço­cuğuna kuvvetli ve sağlıklı olma şan­sını verir. Ayrıca kendisi için rahat bir gebelik geçir­meyi; kolay, tehlikesiz bir doğum yapabil­meyi sağlar. Çocuk, ana rah­minde büyürken gerekli bütün mad­deleri anneden almaktadır. Kendisi için gereksiz olan maddeleri de yine annesine verir.

Annenin karşılaşacağı dış etkiler çoğu kere çocuğu da etki­ler. Hastalıklar, iyi beslene­meme gibi durumlar ortaya çıkarsa be­bek iyi gelişemez. Bu konu üzerinde çalışanlar işi o kadar ileri gö­türmüşlerdir ki, annenin içtiği sigar­anın, bulunduğu yerdeki gürül­tünün bile çeşitli etkileri oldu­ğu kanıtlanmıştır.

Aşağıdaki noktalar, genç annenin belli bir program içinde doktora yapacağı ziyaretlerde sürekli kontrol altında tutulmalıdır:

1 - Genel muayene ile annenin gebeliğe hazır olup olmadığı ya da gebeliğe engel bir dur­umu bulunup bulunmadığı, bu arada nasıl beslendiği araştırılır, kilosu ölçülür ve sonuçta dur­uma göre doktor gerekli öğütlerde bulunur. Gebenin kan sayımı yapılır. Ka­nama pıhtılaşma süresi ölçülür. Kan grubu saptanır. Kansızlık ge­belerde hiç istenme­yen bir durum olduğundan hemen tedavisine geçilir.

Kan grubunun saptanması da iki açıdan önem­lidir. Birincisi, doğum anında gerekirse acele kan nakli yapabilmek için. İkin­cisi de, bir kan uyuşmazlığı olup olmadı­ğının bilinmesi içindir.

2- Gebelik ve doğum yönünden daha başlangıçta anne sıkı muayenelerden geçer. Doğum yete­neği araştırılır ve buna göre doğum için gerekli önlemler alınır. Tedavi edilebilecek bozukluk­ların iyileştirilmesi yoluna gidilir.

3- Gebelerde tansiyon yüksekli­ğine bağlı preeklampsi ve eklampsi denen hastalığın ortaya çıkmasına engel olunabilmek için her sefer­de tansiyon kontroll­arı yapılır ve gerektiğinde ilaç ve­rilir, rejim önerilir. Vücuttaki şişler dikkatle izlenir.

4- Her aylık muayenede idrar tahlil­leri ile bir yandan preek­lampsi gibi hastalıkların belirtisi olan albüminin idrarda varolup ol­madığı kontrol edilirken, öte yandan böbreklerin çalışması izlen­miş olur. İdrar muayenesinin bir başka yararı da, daha önce olan ya da gebelikte ortaya çıkan şeker has­talığının saptanmasına ola­nak tanımasıdır.

Doktorunuza ilk muayeneyi olduktan sonra, eğer başka bir şekilde öneril­mezse yedinci aya kadar dört haftada bir, bundan sonraki sürede yirmi günde bir ve daha sonra da yine doktorunu­zun seçeceği aralıklarla onu ziyaret etmelisiniz.

Doktorunuzun belirlediği tahmini doğum tarihi üstün­den yedi gün geçmesi halinde kesinlikle doktorunuza gözükünüz. Bu tarih­ten on beş gün geç­erse, çocuğun hayatının tehlikeye girebilece­ğini düşünerek işi ciddiye alınız. Yukarda verdiğimiz ziyaret prog­ramı birço­klarınız tarafından yadırganabi­lir. Bizde alışılan şey, gebeliğin başında bir muayene, ortasında bir ve belki de doğuma yakın tarihte muayen­edir. Birçok Batılı ülkede ise yukarda verilen programdan çok daha sık doktor ziyareti önerilmektedir. Sık sık yapılan bu ziyaretlerin yararı en uf­ak bir noktanın bile atlan­masına engel olmak, ayrıca gebe ile doktor arasındaki ilişkiyi kuvvetlen­dirmek içindir. Bir kere görmekle ve 3-5 dakika konuş­makla hasta doktoruna tam anlamıyla güvenemez ve tabii ki, doktor hastası üzerinde etkili ola­maz.


Konuyla ilgili aramalar: Gebelikte bakım , hamilelikte bakım , gebelik döneminde bakım , hamilelik döneminde bakım