8 Eylül 2010 Çarşamba

Plasenta Nedir? Gebelikte Plasenta, Hamilelikte Plasenta

Sponsorlu Bağlantılar:

Plasenta Nedir? Gebelikte Plasenta, Hamilelikte Plasenta

Aslı Latince olan plasenta -son- kelimesi «pasta» anlamına gelir. Plasentanın süngerimsi bir görünüşü vardır. Çocuk doğduk­tan sonra rahimden en son çıkan kısım olduğu için plasentaya di­limizde «son» denilmektedir. Doğum ancak plasentanın çı­kışı ile bitmiş kabul edilir.

Plasenta oval biçimde olup, zam­anında doğan bir çocukta ortalama 500 gr. kadardır. Anne rahmine ve çocuğa dönük iki yü­zü vardır. Çocuğa bakan yüz bir zarla ört­ülüdür. Ortasından gö­bek kordonu çıkar. Anne­ye bakan yüzü girintili çıkıntılı, koyu bir et rengindedir ve yüzü­yle rahmin çeperlerine yapışıktır.
Plasentanın görevi: Son'un görevini daha iyi anlaya­bilmek için gebeliğin ilk günlerine, yani döllenmiş yumu­rtanın ana rahmine ayak bastığı ana dönmek gere­kir. Daha önce de belirtti­ğimiz gibi, döllenmiş yumurta rahmin içine girdi­kten sonra bir yandan çoğalırken, bir yandan da kızg­ın bir bilyenin buza gömülüşü gibi rahim mukoz­ası içine girmeye başlar ve üzeri örtülür. Döllenmiş yumurtadan bu sı­rada ağaç kökü gibi uzantılar çık­maya başlar. Bu çıkıntılar yumurtanın beslenme­sini sağlar. Önceleri yumurtanın her yanında oluşan çıkı­ntılar zamanla rahmin duvarına bakan yan­da toplanmaya başlarlar.
Böylece plasentanın ilk nüvesi ortaya çıkmış olur. O halde bu organı oluştu­ran şey hem döllenmiş yumurta, hem de ana rahmi­nin iç tabakalarıdır.

Bir et parçası gibi görünen plasentanın görevleri uzun yıllar süren çalışm­alarla anlaşılabilmiştir. Bu çalışma­lar bugün bile sür­mekte yeni görevleri ortaya çıkarılmaktadır.

Plasentanın görevleri kısaca şunlardır:

1 - Çocuğun kan dolaşımı­nı ve tıpkı akciğer gibi kirli kanın oksijenlenmesini sağlar. Çocu­ktan gelen kan, göbek kordonu ile plasentanın ortasına gelir ve buradan da ışınsal biçimde çev­reye ve derinlere doğru yayılır. Damarların ucu anne kanıyla dolu biri­kintilere kadar uzan­ır. Bu şekilde çocuğun kanı, anne kanı ile alış­veriş yapmak olanağını bulur. Çocuk, karbondioksiti ve dışarı atılması gerekli kalın­tıları annesine verirken, annesinden de oksijeni ve gerekli besin maddelerini alır. Aslında bu alışverişler anne ka­nıyla çocuğun kanının doğrudan doğruya karışması şeklinde de­ğil de, gölcüklerin içine dal­mış damarların çeperiyle olur. Hiçbir zaman anne kanı ile çocuk kanı birb­irine karışmaz. Bazı maddeler anneye ve çocuğa olduğu gibi geçtiği halde, bazıları plasenta ta­rafından değiştirilip öyle geçirilmektedir. Doğrudan doğruya ge­çen maddeler ara­sında su, kalsiy­um, demir, tuz, fo­sfor, kükürt, şeker, azotlu ma­ddeler, vitaminler, vb. vardır.

Plasentanın değiştirdikleri ise albüminli ve yağlı maddelerdir. Plasenta bazı maddeleri ayrıca kendi de yapabilir. Sözgelişi, hor­monlar gibi. Bu grupta östrojen, progesteren ve da­ha başkaları vardır. Progesteron hormo­nunun yapımı 3. aydan sonra tümüyle plasentanın göre­vidir. Bu hormon sayesinde rahim gevşek bir du­rumdadır ve böylece erken doğuma engel olunur. «Düşük» bölü­münde de anlatıla­cağı gibi, bu hormon sayesinde düşüklerin ba­zılarına engel olunabilmektedir.

2- Plasenta bazı maddeleri depolar (özellikle, çocuk için faz­la olan maddele­ri) ve çocuğa geçmesine engel olur.

3- Çocuğu korumak için çalışır ve zar­arlı maddeleri geçir­mez. Bu arada tutabildiği kadar mikropların da çocuğa geçmesi­ne engel olur. Buna rağm­en yine de bazı mikropların geçişine en­gel ola­maz. Sözgelişi, frengi, suçiçeği, kızamıkçık, vb. Annedeki hastalıktan, koru­yucu maddeleri -antikorları- geçirerek doğumdan sonra da çocuğun bu hastalıklara yakalanmasına bir süre engel olur. Sözgelişi, tifo geç­irmiş bir annenin çocuğu bu maddeler sa­yesinde altı ay ka­dar tifoya yakalanmaz.
Anne ile çocuk arasındaki bu alışveriş, bebek için her zaman yararlı olmaz. Kan uyuşmazlıklarında olduğu gibi.

Gerektiği zaman çocuk bazı madde­leri plasenta aracılığı ile annesine verebilir demiştik. Şeker hastalığı olan kadınlar gebeli­ğin belirli aylarında kandaki şeker mikt­arının fazla yükselmediğini görür­ler. Bu da çocuktaki insülin denen maddenin anneye geçmesindendir.


Konuyla ilgili aramalar: plasenta nedir , hamilelikte plasenta , gebelikte plasenta ne zaman oluşur