12 Eylül 2010 Pazar

Gebelikte MR

Sponsorlu Bağlantılar:

Manyetik Rezonans Görüntüleme Nedir? MRI

Obstetrik görüntülemedeki teknik ilerlemeler, henüz ye­ni bir teknik olan Manyetik Rezonans Gö­rüntülemeyi (MRI) doğum alanına da sokmuştur. Bu yeni görüntüleme tekniği, güçlü bir manyetik alanda di­zili bulunan atomların belli frekanstaki radyo dal­galarına, absorbe edilen enerjinin tekrar salınması şek­linde yanıt vermesi esasına dayanır. Bu teknik, so­lunum hareketlerinden dolayı karnın üst kıs­mının görüntülenmesin­de çok yararlı değildir. Benzer şe­kilde, fetus hareketlerine bağlı ola­rak birinci ve ikinci trimesterde fetus görüntülemesi de istenen kalitede olmamaktadır. Ancak, manyetik rezonansla ilgili ge­lişmeler hem incelemenin süresini kısaltarak hem de defleksiyon açısını küçülte­rek fetusun yapısal detayları hakkında daha fazla bilgi sağlanmasını olanaklı kı­lacaktır. (manyetik rezonans mr)

MRI gebeliğin üçüncü trimesterinde pelvisin ya­pısı ile ilgili ayrıntılı bilgi verebilmekte­dir; çünkü solunum hareketlerinin pelvise etkisi çok azdır. Manyetik rezonans incelemesi sı­rasında hiç bir iyonizan ışın kullanılma­dığı için bu teknik oldukça güveni­lir olma avantajına sahiptir. (nükleer manyetik rezonans)