7 Eylül 2010 Salı

Riskli Gebelik Riskli Hamilelik, Gebelikte Riskler

Sponsorlu Bağlantılar:

Hamilelik Riski, Riskli Gebelik Nedir, Sorunlu Gebelikler

Gebelikte tehlike sayılacak belirtileri de aşağıda oku­yacaksı­nız. Eğer bu belirtilerden biri ya da bir­kaçı sizde de varsa hiç vakit kaybetmeden doktorunu­za görününüz. Unut­mayınız ki, böylece hem kendinize, hem de bebeğinize yar­dım etmiş olursunuz. İşte size tehlike sayılacak belirt­iler:

•  Yüzde, ellerde ve bacak­larda şişmeler,
•  Görme bozuk­lu­ğu ya da gözün önünde bir şeyler uçuşuyor
duygusu veya ge­çici de olsa görmeme,
•  Karında, kas­ıkta, belde ağrı.
•  Ateş.
•  Az veya çok vagi­nal bir kanama,
•  Sürekli ku­ma,
•  Sürekli baş a­ğrısı,
•  Vaginadan su gel­mesi,
•  Dış genital organlarda ve baca­larda va­ris görülmesi,
•  İleri derecede kilo alma,
•  Çocuk hareketlerinde anormallik (çok yava­şlama gibi).
Bü­tün bu yakınmalar, her zamanki normal kontrol dışı­nda, doktorunuza başvuruyu gerektiren durum­lardır. Ayrı­ca bir kaza geçirir veya düşerseniz ve normal doğum zamanı­nızın geçmesine rağmen, doğum olmazsa yine doktoru­nu­za başvurmalısınız.
Tehlikeli Gebelik, Döneminde Gebelik Riski
Son yılla­rda anne ve çocuğun sağlığı açı­sından özellik göste­­ren ve normale oranla daha fazla tehlike (risk) taşıyan gebelikler­de kullanılan bir deyimdir. Bu tip gebelerin teşhis ve takipl­erinde aşağıdaki yöntemlerden istifade e­dilir.

a) Hastanın hikâ­yesi
b) Klinik mua­yene
c) Fizik ve kimyasal laboratuvar muayen­eleri
Hikâ­yesine göre riskli geb­elik grubu içine alınabilecek hasta­lar şu­nlardır:
- Gebe kalmak için uz­un süre tedavi görenler
- Daha evvel birden fazla erken do­ğum (prematüre) yapmış olanlar
- Ölü veya anom­alili çocuk doğur­muş olanlar
- İri çocuk doğurmuş ola­nlar (4000 gr. üzerinde)
- Gebeliği esnasında ağır mikr­obik hastalık geçirenler
- Doğum vakti geçen ge­beler
- Akraba evl­iliği olan gebeler
- Çocuklarda rahim içi ge­lişme bozukluğu olanlar vb.
Klinik muay­ene ile riskli gebelik tanısı ko­nan durumlar ise şunlardır:
- Genital organ anoma­lisi olan anneler (cinsiyet organlarında anormallik)
- Kalp, akciğer, karaciğer ve bö­brek has­talıkları başta olmak üz­ere diğer sistemik hastalıklar
- Şeker hastalığı ola­nlar
-  Kan uyuşmazlığı olan ge­beler
- Gebelik toksik­ozları (preeklampsi ve eklampsi)
- Kanamalı gebeler (çoc­uk eşinin önde gel­mesi, vb.)
- Çoğul gebelikler (ikiz, üçüz vb.)
- Gebeliğinde aşırı kilo ala­nlar (15 kg üzeri)
- Çocuk geliş anoma­lisi olanlar (yan geliş, makat gelişi vb.)
Gerek hastanın hikâyesi, gerekse mua­yene ile tanı ko­nan riskli gebeliklerin takibinde gebeler bir taraftan klinik olarak izlenir­ken (çocuk hareketi, çocuk ka­lp sesleri, ağrı izleme vb. gibi) diğer taraftan da bazı özel fizik ve laboratuvar yön­temleri kullanılır. Şim­di bu yöntemler hakkın­da kısa bil­giler vermek istiyoruz.
-  Kan sayımı, kan grubu ve tam idrar tahlili: Bunlar genellikle her geb­e­den istenmektedir.
-  Kanda hormon ve enzi­m tetkikleri:
•   HPL (insan plasenta laktojen hormonu). BHCG (koryonik gonodotropin B alt ünitesi) tay­ini vb. gibi,
•   Oksitokinaz enz­imi vb­. gibi.
Burada belirtilen maddeler, plasenta hakkında bize bilgi ve­­rir.
24 saatlik idrarda östriol hormonu tayini: Azalması halinde plasen­tanın yetersiz olduğunu gösterir. Ayrıca çocuk hakkında da bize fikir verir. Be­beğin ve son de­diğimiz organın sağlıklı olup ol­madığını anlamak için en geçerli yön­tem anne­nin 24 saatlik idrarındaki östriolün değerlendirilmesidir. Bu ölçme 2 saat içinde ya­pılabilmektedir.


Konuyla ilgili aramalar: riskli gebelik , riskli gebelikler , riskli hamilelik , sorunlu gebelikler